Vice Ministru Edukasaun Juventude no Desportu Inaugura Ideficiu foun ESTVA Maulau Maubisse

0
551 views

Racom Maubisse (21/01/2022) Sesta Feira Loron 21 fulan Jnairu ne’e Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu António Guterres, Akompaña husi Direktur Jeral Planu Polítika Inkluzasaun MEJD, Direktur Nasional Ensiñu Sekundaria Tékniku Vokasional, Administrador Municipio Ainaro, Direktur Edukasun Ainaro,  Hamutuk ho Autoridade Komunitaria Suku Maulau no Komunidade Inagura Eskola Sekundaria Tékniku Vokasional Suku Maulau Maubisse Municipio Ainaro.

Hafoin de inagura, iha Diskursu Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu António Guterres hateten, louva ba esforsu no Votande Autirodade Lokal  Komunidade hodi konstroi knua matenek ba jerasaun foun Suku Maulau nian, liu husi Intervensaun Governo no  Minitériu Edukasaun Juventude no Desportu ne’ebe sai hanesan nain ba Projetu ida ne’e.

“Ohin dia 21 de Janeiru 2022 Suku Maulau inisia rasik Istoria ida ba ita nia Jerasun sira, ba ita nia Foinsa’e sira iha fatin ida ne’e. Liu husi ita bót sira nia vontade, ita bót sira nia esforsu durante tinan barak mak bele hamrik, se ita bót sira la esforsu dala ruma Eskola ida ne’e mós la harí. Dala ruma ami kolia iha Nivel leten mais iha karaik mós ejiji para atu harí iha ita nia suku rasik Postu no Muniipio Sira. Tamba ida ne’e Governu liu husi Ministériu Edukasaun  Juventude no Desportu iha tinan 2019 fó mós opurtunidade ba fatin ida ne’e para bele konstroi ita bót sira nia uma mahon ka knua matenek” Hateten Vise Ministru Liu husi Diskursu 21/01/2022.

Fatin hanesan Presidente Komisaun Organizadora aumesmu tempu hanesan Presidente Instaladora, Aktual Xefe Suku Maulau Domingos Mendonça iha seremonia inagurasaun ne’e hateten; “Núdar ita hotu hatene katak Edukasaun hanesan save  dezemvolvementu ba Nasaun.Parte Governu nian maske hasoru Impase Polítika, Surtu Covid-19 ne’ebe akontese iha Mundu tomak inklui iha Nasaun Timor Leste, maibe Governu tau atensaun makas ba iha Edukasaun hodi aloka OJE hodi halo Konstrusaun ba Edefisiu Tékniku Vokasional Maulau nian iha tinan 2019 ne’ebe kleur tebes kuaje tinan rua, no Konstroi husi Kompañia Arlei Henlice” Dehan Xefe Suku Maulau 21/01/2022.

Alende ida ne’e, Direktur Edukasaun Municipio Ainaro Oscar de Araújo hateten, nia parte senti Orgullu tamba Governo liu husi MEJD disidi konstroi fatin mahon no furak ba Estudante Eskola Sekundaria Tékniku Vokasional Suku Maulau Maubisse. Maibe iha Sorin Seluk Direjente Edukasaun Municipio Ainaro ne’e tristi tamba Eskola foun seidauk iha Meza no Kadeira hodi fasilita diak liu tan presesu de Apredinzajen diak liu tan ba iha Estudante Sira.

“Hau Kontenti tebes hanesn Direktur Edukasun simu edefisiu ida ne’e atu núne’e hau nia Estudante sira, hau nia Inan Aman sira iha Suku Maulau bele aproveita prosesu aprendisazen ba oin ho diak liu tan. Esélensia hau propoin kedas katak edefisiu furak maibe hau tristi tamba nia mobiliarius laiha, hau nia oan sira aban bairua ne’e atu tur iha saida los” Hateten Oscar de Araújo Direktur Edukasaun Municipio Ainaro 21/01/2022.

Entertanto Total Estudante hamutuk 71 no finalista hanutuk nain 31, tuir Plano husi Eskola tinan 2022 sei simu tan Estudante foun hamutuk 100.

Edefisiu eskola foun ne’ebe maka inagura dadaun ne’e Konstori husi Kompañia Arlei Henlice Unip.Lda Sala 6, sala ba Manorin nain 1 inklui haris fatin rua ba feto no mane, no orsamentu ba Konstrusaun eskola ne’e Dusentus   Mil Ital Dolares Amerikano.

Jornalista                     : Moises da Silva Magno

Editor                          : Racom Maubisse Mau-Loko

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments