Martinho Maria Sarmentu “Husi PLP Afilia ba PD tamaba Konsidera Maduru iha Ukun”

0
606 views

Racom Maubisse (16/01/2022) Martinho Maria Sarmento ható deklarasaun ne’e iha Seremonia tomada de pose ba Struktura Partido Democrático PD iha Salaun Parokial Maubisse loron 16 fulan Janeiru foin lalais ne’e. Martiho Deklara;

“Afiliasaun sira ne’e halao tamba senti katak PD Maduru iha Ukun, Entaun hau ata rasik halo pregunta ba iha ita nia Maun Premeiru Ministru wainhira halo konsolidasaun ida hau hateten nune’e agora dadauk hanesan ema jogador karik joker iha ita nia liaman  tamba saida maka la bele foti desijaun, ita mai husi ailaran maibe povu ne’e terus barak liu ona, tamba ho rajaun hirak ne’e hau ohin mai hamrik iha ne’e deklara ba povu Maubisse ho Struktura tomak ne’e maka rajaun hirak ne’ebe dudu hau atu bele servisu hamutuk ho Partidu PD iha 2022 ne’e atu dudu ita nia maun Asanami no Maun Adriano karik iha iha Konferensia ita bele indika ida tamba ita lao ona tuir dalan Demokrasia Partidu hot-hotu la halo ida ne’e. Ohin hau hamrik iha ne’e la lori ema atus tomak maibe hau lori hau nia famila deit, familia sai baje ba PD” Deklara Martinho Maria Sarmento 16/01/2022.

Hafoin Rona Deklarasaun husi Afiliantes, Presidente Partido Democrático Mariano Asanami Sabino Haklaken;

“Imi la halo afiliasaun ida imi mai fali imi nia uma lisan, imi nia uma fatin, ohin ita tama 100% iha direitu hanesan. Apresia Agradese ita nia prontidaun mai hamutuk iha Partido ida ne’e. Fó mensajen nafatin ba ita nia maluk ita nia Kompñeru sira, ita nia Kamarada, ita nia belun sira para mai nafatin iha Partido Democrático laos atu habót Partido Democrático maibe atu uja PD oinsa servi povu diak liu. PD nia Vitoria Vitoria ba Timor Leste” Hateten Presidente Partido Democrático PD.

Alende ida ne’e ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko Presidente Partido Democrático Municipio Ainaro Komar Mendonça liu husi Intervista ho Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko deklara;

“Sira mai husi Partidu FRETELIN, PLP, CNRT no Invidu balun husi P-KHUNTO atu mai fo apoiu ba Partido Democrático, atu bele hasa’e votus Partido Democrático hodi lori vitoria ba Partido Democrático iha Elisaun Presidensial Presidensial 2022 no  Elisaun Parlamentar 2023” Hateten Komar Mendonça ba Jornalista RKMM.

Jornalista                     : Moises da Silva Magno

Editor                          : Racom Maubisse

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments