Xefe Suku Foho Ailiku Prokupa Kondisaun Estrada husi Aiasa liga Casa Ainaro Villa

0
1,411 views

Racom Maubisse (10/01/2022) Prokupasaun ne’e ható husi Xefe Suku Foho Ailiko Postu Administrativo Hato-Udo Municipio Ainaro Deonato de Araujo Lait iha Diálogo ho Prememeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak iha Municipio Ainaro Seguda feira ne’e.

Tuir Autoridade Komunitaria ne’e hateten Estrada rerefe tinan ba tinan so iha deit Rehabiltasaun, enkuantu iha tempu udan kondisaun estrada kuntinua at ba nafatin.

“Estrada diresaun Aiasa Cassa iha tinan hirak liu ba ho deit sistema rehabilitasaun no kompañia rua kedan maka halo rehabilitasaun ba estrada ida ne’e iha lokasi ida deit. Premeiru Kompñia Marino, tuir kedan ho Kompñia ida fali, ba halo rehabilitasaun la hun la dikin lakon tia ikus mai kondisaun estrada udan mai fila fali ba at semula” Dehan Xefe Suku Foho-Ailiko Postu Administrativo Hato-Udo Municipio Ainaro 10/01/2021.

Hatan ba prokupasaun ne’e Ministru Obras Públika (MOP) Salvador Eugénio Sores dos Reis Pires hateten, estrada Ainaro Liga Postu Administrativo Hato-Udo Tama ona iha plano Governu nia iha tinan kotuk, no ba tinan ida ne’e Promove uluk ba Estudu hodi hare didiak kondisaun iha terenu.

” Rehabilitasaun estrada Aiasa Cassa  ida ne’e foin dadauk iha tinan kotuk  tama ona iha Plano no aprova ona, iha tinan ne’e ita promove uluk ba estudu para atu nune’e ita  halo diak kedas. Tamba hanesan ohin Nai Liurai dehan ida ne’e mai halo tia ida seluk mai halo tan fali mos halo la hotu nafatin entau nia problema ne’e maka ne’e projetu barak ita laiha estudu atu hare didiak ita nia intervensaun sira ho kondisaun terenu”. Hatan Ministru Obras Públika ba Prokupasaun Xefe Suku Foho Ailiko Hato-Udo Municipio Ainaro.

Jornalista                     : Moises da Silva Magno

Editor                          : Racom Maubisse Mau-Loko

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments