Xefe Governo Taur Matan Ruak Hateten Timor-Oan diak maka ida ne’ebe hadomi nia Produtu

0
285 views

Racom Maubisse (10/01/2022) Premeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak, hateten ida ne’e iha Diálogu ne’e maka halao ho Autoridade Municipal no Komunitaria Inklui Komunidade sira iha Salaun Parokial Ainaro Segunda feira ne’e.

Iha Diskursu Xefe Governu  husu ba Funsinariu Públiku sosa no han ita nia produtu rasik, atu nune’e osan fila fali ba iha aman sira, basa Timor-Oan diak, ida ne’ebe maka hadomi nia produtu rasik laos produtu importasaun husi rai liur.

“Han buat ne’ebe ita nian para osan mai fali ita nia inan aman sira, liu-liu ita sira funsionariu simu osan Estadu nian ou Imprezariu sira ita sosa fali ita nian. Timor-Oan diak maka ida ne’ebe hadomi nia produtu. Ita ba iha Malae nia rain nia hakerek iha ne’eba, hanesan ne’e iha Australia nia dhan hanesan ne’e se o Australianu diak sosa o nia produtu, Indonesia mos halo hanesan ne’e. Ita maka ita nian la diak so Malae nian maka enak” Dehan PM Liu husi Diskursu 10/01/2022.

Xefe Governu hato lia hirak ne’e Liu husi Diálogu ho Tema ” Haforsa Reziliensia Nasaun Nian”. No fahe informasaun ba Autoridade lokal, Autoridade Komunitaria kona ba Progresu no no dezafius ne’ebe VIII  Governu Konstitusional hasoru. 

Jornalista                     : Moises da Silva Magno

Editor                          : Racom Maubisse Mau-Loko

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments