Padre Claudino Mendonça Maia, Selebra Missa Agradesimentu Hamutuk ho Familia iha Kapela Hahimau Maubisse

0
234 views

Racom Maubisse (20/12/2021) Missa Agradesimentu ida ne’e halao iha Kapela São João Baptista Hahimau Suku Maulau Postu Administrativo Maubisse, Segunda Loron 20 Fulan Dezembru 2021 foin lalais ne’e.

Missa ida ne’e Presidi husi Amu Foun  Claudino Mendonça Maia Akompanha husi Amu Paroko Maubisse.

Amu Selebrante ne’e hateten, Misaa ida ne’e hanesan Sinal agradesementu ida ba Familia iha Rai moris fatin.

“Tiun husi Karau Aman nian, Tiun husi Karau Inan nian no Kai sira ne’ebe maka la temi ida pur ida, ita bo’o t sira nia domin, ita bo’ot sira sakrifisiu tulun  hau tó rohan. Tamba ida ne’e la tó deit iha ne’e, kuntinua nafatin ita bo’ot tulun hau liu husi imi  nia orsaun atu bele forti no halao nafatin hau nia vida ida ne’e tó rohan”Dehan Pe. Claudino iha Missa Agradesementu ne’e iha Kapela Hahimau Maubisse 20/12/2021.

Alende ida ne’e mos ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko Liu husi intervista, Amu Selebrante ne’e haktuir;

“Hau ohin mai halao fila fali hau nia Missa agradesementu, agradesementu ida ne’e agradese ba hau nia Uma ho Ahi, hau nia Tiun ho Avon Feto Mane husi Papa no Mama nian ne’ebe mai hamutuk iha ne’e. Missa hamutuk ho sira hanesan sinal de agradesementu ida ba  sira, mesmu ke ami iha Maubisse Kleur maibe ami nia Uma ho Ahi maka iha fatin ida ne’e” Nia Akresenta ba Jornalista RKMM

Entertanto Padre Claudino Mendonça Maia Ordena iha Loron 30 fulan Novembru, Missa Moruk halao iha Paroqia Maubisse iha loron 17 fulan Dezembru, no Missa Agradesementu iha Rai Moris fatin Hahimau Segunda loron 20 fulan Dezembru 2021 foin lalais ne’e.

Jornalista         : Natalino Mendonça

Editor              : Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments