Estudante UNDIL Departementu Saude Públika Finaliza Aktividade Estajiu iha Suco Maubisse Municipio Ainaro

0
792 views

Racom Maubisse (21/12/2021) Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko  Reitor Universidade Dili (UNDIL) Jose Agostinho Belo liu husi intervista ho Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko hateten; “Ohin ne’e tamba Loron ikus ba ita nia oan sira husi Universidade Dili  liu-liu Fakuldade Saude Públika ne’ebe halo sira sira nia Estájiu iha Suku Maubisse laran no Horaiquik. Ne’ebe uluk ami mai entrega iha inan aman sira hanesan familia, entaun ohin ne’e ami mai dada sira fila fali ba fatin idak- idak ami tenki agradese mos inan aman sira tamba kooperasaun ne’ebe maka diak ho Komunidade Sira” Hateten Reitor UNDIL ba Jornalista RKMM 21/12/2021.

Aktual Presidente CNE ne’e kuntinua hatutan; “Edukasaun ne’e ita nian hotu, Universidade Dili lao deit Dili ninian, maibe Maubisse ninia, Ainaro ninian, no mos Timor Loron tomak. Tamba ne’e ami agradese tamba Kooperasaun ne’ebe maka diak teb-tebes” Haktuir Nia.

Fati hanesan Xefe do Suku Maubisse Villa Wilson Nivio Mendonça husu no Ekoraja nafatin ba Estudante sira atu hakas-an Estuda no buka atu aprende nafatin nune’e iha fututru  servi diak liu tan Komunidade sira iha area Saude nian.

“Mensagen ida ne’ebe hau hakarak husu ba sira maka imprtante tebes sira tenki hakas-an estuda no aprende diak liu tan liu-liu iha sira nia area saude nian, atu nu’une’e aban bairua sai servidor ida ne’ebe atu bele servi ba sira nia komunidade iha fatin ida ne’ebe maka sira atu ba. Tamba ida ne’e maka hanesan Autoridade husu sira nafatin estuda tamba responsabilidade Nasaun ida ne’e iha ita hotu nia liman. Tamba ne’e sira hanesan Joven no foinsa’e hau fiar katak  sira bele hadia husi parte saude nian diak liu e bele atende diak liu ba ita nia komunidade sira” Hateten Xefe Suku ba Jornalista RKMM.

Jornalista         : Natalino Mendonça

Editor              : Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments