Kareta Ho Xapa Matrikula 57-396 Bakufila Iha Aldeia Ria Mori Suku Maubisse Villa Posto Maubisse

0
508 views

Rakom Maubisse: 02-12-2021, Kareta Ho Xapa Matrikula 57-396 Bakufila Iha Aldeia Ria Mori Suku Maubisse Vila Posto Maubisse, wainhira tula bolok ba halao ba halao aktividades aldeia nian iha fatin refere, depois de akontesimentu kareta baku fila, ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko,  Manuel Mendonça, hanesan Mandor nia konta katak:

 “Karreta tula batako hodi halo hariis fatin kada aldeia mak hodi akontese no resulta karreta baku fila tanba diresaun tohar”.

Official Policia Suco Maubisse Villa Armindo da Sila  ne’ebe mos to’o iha fatin akontesimentu hateten katak: 

“Akontesementu ne’ebe maka akontese iha Aldeia Rimori Suku Maubisse Villa katak sira envolve iha projetu atendementu komunidade halo sintina iha ne’eba, nune’e tula batako sae ba fatin halao projeitu ne’e maka hodi akontese kareta baku fila”.

Entertantu Oficial Suco Maubisse Villa ne’e akresenta liu tan katak:

“Akontesimentu kareta baku fila ne’e nia parte simu informasaun iha 12:00 meudia katak kareta vaskolante ida baku fila iha Rimori Maubisse tamba tula batako atus rua karrega sai ba iha kurva maten diresaun tohar ikus lakon kontrolu ikus kareta refere baku fila”.

Iha Akontesementu kareta baku fila nee tula pasajeiro ema nain ne’en mak hanesan kondutor, mandor no ajudante inklui nain tolu seluk nain haat ho kondisaun normal tanba hetan atendimentu husi Parte Saude iha Hospital Referral Maubisse.

Jornalista            : Natalino José Mendonça do Rego’

Editor                  : Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments