Kordenadora Plan Internasional ba Projeitu Parentidade Municipiu Ainaro Lucia Camoes; “Mai Ita Lori Fila Fali Labarik Ba Eskola”

0
334 views

Racm Maubisse, 07/12/2021, Plan Internasiona Halaoa Programa konaba “mai ita lori fila fali labarik ba eskola” iha Municipu Ainaro, ne’ebe paeticipa husi Autirdade municipiu Ainaro, hanesan Adjunta Administrador, municipiu Ainaro, Adjunto Komandante PNTL Municipiu Ainaro, Professores alunus nomos ekipa Plan Internasional husi Nasional no Municipiu Ainaro nian.

Ba Radio Komunidade Maubise Kordenadora Plan Internasional ba Projeitu Parentidade Municipiu Ainaro Lucia Camoes  hateten katak,

“Aktividade ohin loron ne’e ho tema “mai ita lori fila fali labarik ba eskola” aktividade ida ne’e ho objetivu oinsa ita atu servisu hamutuk ho Autoridade Lokal sira liu liu inan aman no mos Professora da Eskola atu suporta ita nia oan sira, liu liu ita nia oan sira hahu husi Eskola Pre Eskolar to iha Universitario, oinsa sira atu fila fali ba eskola depois de surtu kovid 19”.

Koordenadora ne’e hatutan liu tan katak, “Informasaun ne’ebe mak ita rekola hahu husi Area ne’ebe mak ita kobertura ba ita servisu ba kuaze labarik hot-hotu fila hotu ba eskola maibe nafatin ita servisu humutuk ho parte kompetente hanesan Ministeriu da Edukasaun no mos Ministeriu da Saude oinsa ita nafatin motiva ita nia oan sira liu liu ita nia oan sira ne’ebe maka Pre Eskolar to iha Universitario oinsa sira hot-hotu bele fila fali ba  Eskola no to agora ita seidauk iha numero ne’ebe mak relata katak numero hira mak seidauk fila fali ba Eskola depois de surtu kovid 19”.

“Ida ne’e plan nia politika ba inan aman sira ne’ebe maka kbi’it laiha atu suporta oan sira fila ba Eskola plan nafatin servisu hamutuk ho parte kompetente hanesan Ministerio da Edukasaun oinsa ita atun suporta nafatin labarik sira atu fila fali ba Eskola laos deit Ministerio Edukasaun maibe ita mos servisu hamutuk ho Ministeriu Solidaridade social no inklisaun oinsa ita servisu hamutuk para fo suporta ba inan sira ne’ebe kbi’it laek atu fo suporta fila fali sira nia oan ba Eskola, ida ne’e mak plan durante ne’e halo atu suporta inan aman sira ne’ebe mak kbi’it laek”.                   

Tamaba ne’e hakarak hato’o ba ita nia inan aman no liu liu komunidade sira ne’ebe mak kbi’it la to’o para atu suporta oan sira ba Eskola labele hanoin barak katak kbi’it la to’o, maibe ita inan aman nafatin tau importansia makas ba ita nia oan sira nia futuru liu husi Edukasaun oan sira, nune’e bele atinji saida mak sira mehi, no agora dadaun Ministerio sira mos fo bolsa da mae, entaun ita bele asesu Edukasaun ne’ebe mak iha, labele hanoin barak mesmu ita nia kbi’it la to’o maibe ita nia papel importante nudar inan aman mak  suporta ita nia oan sira nafatin ba eskola.  

Jornalista            : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments