Secretario Estado Komunikasaun Sosial Husu RAKOM Tata-Mailau Ainaro Hadia Programasaun Radio

0
356 views

Sekretario Estado Komunikasaun Sosial Merício Juvinal dos Reis Akara Husu Rakom Tatamailau Ainaro Presija Hadia Programsaun iha Radio  hodi Reflete ba Visaun no Misaun ne’ebe iha.

Racom Maubisse, Tersa Feira Loron 23 fulan Novemru ne’e iha Municipio Ainaro, Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosial SECOMS, liu husi Diresaun Nasional Promosaun Dezemvolvementu Mídia Lokal DNPDML, Aprejenta Relatóriu Preliminar Rejultado Survey kona ba Presepsaun Komunidade ba Servisu Radio Komunidade Lian Tatamailau Municipio Ainaro.

Hafoin de Aprejentasaun Relatoriu Husi Ekipa Diresaun Nasional Promosaun Dezemvolvementu Mídia Lokal iha Salaun Administrasaun Municipio Ainaro, ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko Sekretario Estado Komunikasaun Sosail Secoms Merício  Juvinal dos Reis “Akara” hateten, Nota katak  Radio Komunidade Lian Tatamailau Ainaro  Presija Hadia-an bajeia ba iha Peskija ne’ebe maka halo husi ekiapa Secoms kona ba Funsionamentu Radio Komunidade Lian Tatamailau Ainaro, hodi refleta ba iha Visaun no Misaun Radio Nian.

“Ohin ita nia Diresaun mai halo aprejentasaun kona ba sira nia peskija ida ka availasaun ida kona ba funsionamentu Rádio Komunidade Tatamailau Ainaro, ekipa halo servisu diak halo  peskija diak sira konvida hau para hau mos mai fo’o introdusaun ruma, hato’o komitmentu Governo nian kona oinsa apoia ba radio Komunidade sira nia kuntinuasaun oinsa. I aumesu tempu sira hakarak hau mos rona sira nia rejultado peskija ho komunidade iha ne’e no Autoridade iha ne’e,ohin Sira halo aprejentasaun diak hau nota katak Radio Komunidade Tatamailau tuir Presepsaun Publiku ne’ebe  maka iha  bajeia ba rejultadu peskija ne’e sira presija hadia sira nia funsionamentu Estrutura, sira nia kuntiudu balun ezemplu ohin sira hato’o rejultadu kuntiudu ida hanesan Rádio Komunidade Tatamailau la dun promove identidade Kultural, ida ne’e Komunidade maka hato’o ida ne’e pontus ida importante para Radio Komunidade ida ne’e tau atensaun hodi hadia” Dehan Akara ba Racom Maubisse Mau-Loko 23/11/2021.

Akara Kuntinua hatutan nia Parte Apresia ho Peskija ne’ebe maka halao ona husi Ekipa Secoms nian ba Radio Komunidade Lian Tatamailau Municipio Ainaro ho evidensia ne’ebe maka forti. Tamba ne’e husu ba Estruktura Radio Komunidade lian Tatamailau Presija hadia-an hodi hatan Presepsaun Publiku ne’ebe iha, karik la hadia ba oin maka Governo sei tetu atu apoiu.

“Konklusaun ne’ebe maka hau nota katak Estruktura Radio Komunidade Tatamailau Presija Hadia-an, Prsija tau atensaun ba konteudu sira para rfleta ba Misaun no visaun Radio Komunidade Lolos. Hau Apresia ba ekipa tamba sira konsega halo peskija ida ke mais Sientifiku iha evidensia forte para evita ita julga ema deit evita ita fo sala malu hela deit mais ho ida ne’e fo dadus lolos mai ita katak ita temki hadia-an. Kundu ida ne’e hadia hotu Governu sei kuntinua apoia, mas se la hadia Presepsaun publiku negative hela diet Governu sei tetu nia apoia” Dehan Sekratario Estadu Komunikasaun Sosial Secoms.

Fatin hanesan Diretur Nasional Promosaun Dezemvolvementu Mídia Lokal DNPML, Jose da Costa hateten, Liu husi Deseminasaun ida ne’e hodi hatan ba Presepsaun Komunidade Municipio Ainaro nian kona ba Aktividade servisu no ejistensia Radio Komunidade Lian Tatamailau Municipio Ainaro.

“Ida ne’e la taka dalan mos ba Rádio Komunidade sira seluk liga ba fornesementu informasaun ba ita nia komunidade sira. Asesmentu ida ne’e ita atu hare besik liu ba oinsa komunidade sira nia hakarak, komunidade sira nia hanoin ba Rádio Komunidade Ainaro. Tamba durante ne’e ema hotu nia prokupasaun katak radio ne’e  la halo ida ne’e no ida ne’eba, na ralidade Rádio ida ne’e kuntinua funsiona. Tamba ne’e maka iha rejultadu ohin ne’e iha point 3 nia hutudu negative bo’ot liu husi rejultadu sira ne’e ita nia Komunidade interese atu hatene mekanismu servisu iha Rádio, ida ne’e laos intensaun atu julga se maibe  husi rejultadu ne’e ita intrega fali ba ita nia Autoridade maximu sira iha Municipio oinsa ho hare ba asementu ne’e sira bele hadia mekanismu ne’e servisu ba  atividade saida maka halao iha Radio Komunidade Lian Tatamailau Ainaro” Hateten Jose da Costa ba RKMM

Nia kuntinua husu ba Komunidade Ainaro oan Sira atu Servisu hamutuk ho Presidente Konssllu Rakom Tatamailau Ainaro Jestora no Volumtario sira Oinsa Atu hadia diak liu tan Servisu sira.

Partisipa iha aktividade ida ne’e iha Municipio Ainaro, Autoridade Lokal, Presidente Konsellu Radio Tatamailau Ainaro, Jestora Radio Komunidade Lian Tatamailau Ainaro Hamutuk ho Volumtario sira.

Jornalista         : Moisese da Silva Magno      

Editor              : Racom Maubisse

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments