Autoridade Municipiu Ainaro Hamutuk ho Komunidade Simu Presidente da Repúblika

0
277 views

Autoridade Municipiu Ainaro Hamutuk ho Komunidade Kinta Feira ne’e Simu Presidente da Repúblika.

Racom Maubisse 18/11/2021. Presidente da Repúblika Kinta loron 18 fulan Novebro 2021  vizita Municipio Ainaro, hodi rona Prokupasaun ne’ebe maka komunidade sira infrenta. To’o iha Municipio Ainaro Autoridade Municipal , Komunidade no Estudante sira Simu Xefe Estado Francisco Guterres Lu-Olo  iha Eis Merkadu Ainaro hodi kuntinua presta Omazen  no kari Aifunan  ba Eroi iha Orsuario, hanesan Parte ida hodi Memoriza  Eroi no Martiris ne’ebe hola parte iha Luta ba Libertasaun Nasional Rai ida ne’e.

” Ami Mai Vizita ita nia Maun Alin sira hotu ne’ebe maka iha tempu ne’ebe maka difisil teb-tebes, iha tempu ida ne’ebe uniku sira ne’ebe Rihun Tolu  nia Restus Mortais tau iha Fatin ida ne’e hodi fo sira nia sasin hodi, fo sira nia sakrefisiu bo’ot ida sira nia vida tomak hamutuk ho maluk sira seluk iha Timor Leste tomak nia laran hodi liberta ita nia Rain. Purtanto Presidente da Repúblika ho ninia kometiva tomak mai iha ne’e para hodi memoriza nafatin sira ho sakrefisiu bo’ot ida” Hateten Xefe Estadu ba Jornalista 18/11/2021.

Xefe Estado deklara dadaun ne’e Restu Mortais barak maka seidauk halot hotu, ida ne’e kompetensia Governo nian atu halot Martiris sira ho Dignu.

“Bom,  Ida ne’e Governo ni- nian duni kompetensi, klaru ke hau fiar    to’o iha tempu hau fiar katak fatin ne’ebe sira prepara ona sei halot sira iha sira nia fatin. Ne’e Presidente da Repúblika lao ne’e  hodi halo Dialogo ho ita nia Komunidade ida ne’e uluk kedan lao  ne’e maka nia rohan maka agora kuntinua lao i sei lao nafatin” Dehan Xefe Estadu.

Tuir Orario ne’ebe iha Dialogo Aberta ho Komunidade Ainaro sei halao iha Salaun Parokial Ainaro Sexta Feira aban.

Jornalista         : Moises da Silva Magno

Editor              : Racom Maubisse

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments