Dom Norberto, Hato’o Obrigado ba Amu Bispu Nain Rua ho Maun Bo’ot Xanana Nia Prezensa iha Ordenasaun Amu Lulik Foun Nain rua

0
584 views

Dom Norberto, Hato’o Obrigado ba Amu Bispu Nain Rua ho Maun Bo’ot Xanana Nia Prezensa iha Ordenasaun Amu Lulik Foun Nain rua.

Racom Maubisse: 18 de Outubro 2021, Archebispu Arquediocese de Dili Dom Virgilio do Carmo da Slva, Amu Bispu Baucau Dom Basilio do Nascimento ho Maun Bo’ot Xanana participa iha Missa Ordenasaun Diacono nain rua ba nai lulik husi Dom Norberto do Amaral, iha Paroquia São João de Brito Liquica.

Depois de Ordenasaun, Amu Bispu da Diocese Maliana, sente orgulho ho prezensa amu bisou nain rua ho lider Carismatico Maun Bo’ot Kay Rala Xanana Gusmão,

Ba radio Komunidade Maubisse, Amu Bispu Norberto haktuir katak;     Primeiro hau orgulho, e orgulho ne’e ba diak nian laos ba at, tamba ohin bispu nain tolu kedas mak mai halo ordenasaun ida, wainhira mosu bispu nain tolu, signifika atu ordena amu bispu foun, maibe kenyataan ba padre nain rua, se mak hatene se aban bairua sira nain rua ida sai bispu, nune’e bele troka ida koalia dadaun ne’e (Bispu Norberto), koalia ho hamnasa e orgulho.

Maromak Nia Planu ita la hatene, ha’u orgulho mos tamba Maun bo’ot Kay Rala Xanana mos marka prezensa iha ne’e, ne’e hatudu katak amu lulik foun rua ne’e mos hebat, laiha historia mak ordenasaun ida amu bispu nain tolu kedas mai, hamutuk ho lider Karismático ida marka prezensa, ne’e duni iha oportunidade ida ne’e ho Nai Maromak nia Graca ida ne’e, ha’u hato’o deit obrigadu ba amu bispu nain rua ho maun boot Xana nia prezensa iha ne’e, nune’e mos obrigadu ba autoridade husi civil no militar, hahu husi nasional, municipiu posto, suco no aldeia maske manas maibe tamba domin ita hamutuk iha fatin ida ne’e.

Parabens ba familia sira, tamba ohin ha’u hare husi sorin verde no iha sorin mean hotu, iha ha’u nia hanoin sira nain rua atu sadik malu mak ne’e ka atu halo saida mak ne’e, ne’e hatudu katak ida brani no ida seluk iha esperanca.

Ita moris ne’e nune’e duni, katak moris ne’e tenke brani no iha esperanca, parabens mos ba komisaun organizadora ho sira nia Amu Paroco Liquica, tamba maske manas maibe sira bele halo, ne’e hatudu katak Paroco Liquica hebat. Ne’ebe ba imi hotu ne’ebe servisu makas ba ordenasaun ida ne’e ha’u hato’o parabens no lori Diocese Maliana nia naran hato’o obrigadu ba imi hotu.

Jornalista        : Natalino mendonca

Editor              : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments