Dom Norberto: Estuda Sai Padre Ne’e La Facil, Tenke Tasak Didiak

0
441 views

Dom Norberto: Estuda Sai Padre Ne’e La Facil, Tenke Tasak Didiak; “Konhece Maromak, Komunika Ho Maromak, no Relasaun ho Maromak Metin”

Racom Maubisse: Jesus hili eskolante 72 hodi haruka ba iha sidade no fatin ne’ebe Nia atu ba, hahalok Jesus Nian ida nebe nia halao hodi hili escolante sira, entre em sira ruhun rahun halao tuir nia 72.

Lia fuan hirak ne’e Amu Bispu da Diocese de Maliana Dom Norberto do Amaral, Hato’o iha Homilia iha Paroquia Sao Joao de Brito Liquica, wainhira ordena Diacono nain rua sai Nai Lulik, ho nun’e Amu Bispu Maliana ne’e hateten katak;

“Se ita hare iha fraze rua Jesus Cristo nian ida ne’e, iha verbu rua  “Hili no Haruka” Sertamente iha verbu rua ne’e ita bele hare iha neba buat lubuk ida, atu nune’e ita bele halo ita nia reflesaun ba ordenasaun ida ne’e nian rasik. “Hili” ita hotu hotu hatene tiha ona katak, atu halo buat ruma hodi hili ema ne’e se?  matenek ka beik, fehuk ka aifarina, maibe hakarak lakohi ema ne’e tenke hatudu nia skill ka kapiacidade, tamba ne’e ema ne’ebe atu hili ne’e nia soi duni ba knar ne’ebe atu fo ba nia. Tamba sa mak hatene, tamba sira iha buat rua ka buat tolu iha nia laran mak konhece malu e laos konhece malu deit, maibe relasaun nebe metin, komunikasaun mos lancer, nebe mak laiha buat ida mak satan netik atu ema ne’e hili ema seluk”.

Dom Norberto haklean liu tan katak; Buat tolu ne’e importante teb tebes, iha Jesus iha hahalok nebe ohin ita rona ne’e hafoin mai ida nebe haruka, e haruka ne’e katak iha buat rua nebe iha neba, ema nebe ita haruka ba ne’e ita tenke rai konfianca tomak, wainhira iha ona konfiansa ita fo knar ba nia atu nune’e bele halao, iha Evangelho Jesus Nian Sao Lucas nebe ita selebra, hato’o mai ita konaba knar saida mak fo ba ema nain 72 rua ne’e, buat rua deit, “Haklaken Maromak Nia Reinu No Lori Dame”

Atu nune’e sira ba, maibe sira tenke hatene sira nia an ne’e, iha kondisoens atu halo buat ida ne’e; “Ha’u haruka imi hanesan bibi oan ba asu fuik sira nia le’et”

Ne’e duni ema nebe Maromak taun konfianca ne’e nia tenke hatene nia an katak “Hau bele ka labele” e tenke iha brani no korajem, nunee hatan ba konvite Nai Nian hodi lao ba haklaken Maromak nia reinu ne’e no lori paz.

Maromak nia reinu ne’e mak se? Mak Jesus Cristo rasik, tuir buat nebe Dom Norberto hatene, Nia mai iha ne’e atu halakon buat uluk nian, hodi fo fali moris foun ba mundo rai klaran, liu husi Nia mate no moris hias, Nia fo moris foun ne’e atu halao saida? Atu ema hetan dame, atu ema hetan ksolok, ksolok ne’ebe laos provizorio hanesan mundo nian nebe festa han manu lalar fahi lalar, ida ne’e ksolok mundo nian deit.

Agora Jesus mai lori nia mate no moris atu hari mundo foun, hodi fo ksolok ne’ebe laos provizorio, maibe rohan laek, tamba ne’e mak Jesus mai iha Mundo rai klaran atu halo tuir saida mak Nia dehan katak atu Moris diak tenke haraik-an.

Tamba ne’e estuda sai padre la facil, tenke tasak didiak ne’e bazeia ba buat tolu ne’ebe dehan ona iha leten katak; konhece didiak Maromak, komunikasaun ho Maromak no tenke iha relasaun ho M aromak teneke metin.

Jornalista        : Natalino Menddonca

Editor              : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments