Maria M. B. De Jesus, Husi Escola Santo Inacio De Loyola Maubisse Foti Pozisaun Oras Ida Hanesan Kom. PNTL Municipiu Ainaro

0
301 views

Racom Maubisse: Kada Tinan Plan Internasional sempre komemora loron Internasional ba labarik feto sira iha Municipiu, Nasional nomos iha Nivel Global hodi organizas sira oinsa atu sai lidernsa iha future.

Tamba ne’e kada tinan Plan Internasional sempre halo aktividades ne’e durante semana ida hodi organiza oinsa assume kargu importante sira iha Municipiu hanesan Komandante PNTL, Administrador, Directores ho tan assume kargu importante seluk iha Novel Municipiu to’o nivel Nasional no Internasional. Plan Internasional Municipiu Ainaro organizasa estudante feto ida husi Escola Secundario Catolica Santo Inacio de Loyola Maubisse ho naran Maria Mendonca Bossa de Jesus, assume kargu Komandante Municipiu durante oras ida nia laran, iha Koamndo PNTL Municipiu Ainaro.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, 06/10/2021, Komandante PNTL Municipiu Ainaro Superintendente Justino Menezes hateten katak:

“Komando PNTL Distrital Ainaro Hetan oportunidade husi alin Maria Mendonca ne’ebe hetan formasaun husi Plan Internasional hodi sai Komandante PNTL Municipiu Ainaro durante minutu rua nulu nia laran lidera enkontru ho komandante esqadra ho seksaun sira konaba avaliasaun de servisu nomos orientasaun de servisu ba ita nia komandante sira atu ezequta, ho ida ne’e maske alin Maria foin mak escola sekundariu, maibe ha’u (Komandante PNTL) sente kontete tamba nia iha ona mentalidade naton, e maske ninia koalia ladun maksimu maibe ita hare hahu husi iniciu mai to’o rmata, ne’e diak e bem prepradu maske foin mak primeira ves maibe ida ne’e sai hanesan exemplu ida ba oin atu aprende diak liu tan no mos ida ne’e sai hanesan exemplu ida ba alin feto sira iha Timor Laran tomak atu tuir formasaun sira tuir mai, tamba sai lidransa laos facil, tamba ne’e tenke esforsu no aprende barak, prepara mental nune’e aban bainrua  sai lideransa karik preparadu ona, tamba ne’e hanesan komandante PNTL Municipiu Ainaro hau sente kontenete”.

Nune’e mos tuir Maria Mendonca Bossa de Jesus, husi Escola Secundaria Santo Inacio de Loyola maubisse, ne’ebe hetan fiar husi Plan Internasional hodi assume kargu importante hanesan Komandante PNTL Municipiu Ainaro ba oras ida nia laran haktuir katak;

“Hau tuir formasaun iha plan konaba oinsa foti pozisaun hanesan Komandante PNTL Municipiu ainaro durante Oras ida, maske pela primeira ves assume kargu importante ida ne’e, maibe ne’e hanesan onra bo’ot ida mai hau atu nune’e ba oin hau bele prepara-an diak liu tan se karik tempu oin mai hau hetan tan oportunidade, tamba ne’e hau husu atu maluk feto sira keta moe atu esforsu-an  nafatin”

Entertantu tuir Valentim Espinola Magno Soares, hanesan jerente Plan Internasional iha Municipiu Ainaro, haktuir liu tan katak;

“Aktividade ne’ebe ohin halao iha Ainaro hahu ohin husi dia 6 ba to’o dia 11 de Outubro 2021, hodi komemora loron internasional ba labarik feto sira, entaun ita nia preparasaun no aktividades sira ne’ebe ita halo maka foti pozisaun importante sira ne’ebe mak iha nivel municipiu ho nivel nasional e mos nivel global atu fo oportunidade ba ita nia labarik sira liu-liu ita nia alin feto sira atu fo knar ne’ebe importante hanesan administrador municipiu, komandante PNTL municipiu, director edukaaun, director MSSI,, chefe departementu no chefe suco sira, hodi enkoraja sira nune’e ba future sira sai lideransa karik sir abele iha ona konhecimentu naton”.

Papel Feto iha konstrusaun estadu importante tebes hodi kontribui ba dezemvolvimentu nasional, tamba ne’e parseiro nebe diak iha sociedade maka feto ho mane tenke servisu hamutuk nune’e bele hadia familia, sociedade ho nasaun, ho ida ne’e organizasaun internasional sira ne’ebe maka servisu ba igualidade jeneru luta makas oinsa atu bele hetan mudansa iha sociedade. Tamba ne’e, Plan Internasional hanesan organizasaun ida ne’ebe servisu no foka liu konaba papel feto no labarik feto sira oinsa atu hola parte mos iha foti desizaun importante sira iha organizasaun nivel local, rejional, nasional no internasional, tamba ne’e kada Tinan Plan Internasional sempre komemora loron Internasional ba labarik feto sira iha Municipiu, Nasional nomos iha Nivel Global hodi organizas sira oinsa atu sai lidernsa iha future.

Jornalista            :  Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments