Vice PM ho Sec. Estado Combatente Libertasaun Nasional, Halao Kampaña Programa Vasinasaun Covid-19 Iha Suku Mau-Nunu Ainaro

0
196 views

Racom Maubisse: Loron Kuarta-feira, 13-10-2021, Governu liu husi Vice Primeira Ministra Dra. Armanda Berta  Dos santos hamutuk ho Secretario Estado Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál Gil Da Costa Monteiro “Oan Soru” hala’o kampaña programa vasinasaun kontra covid-19, bá komunidade Suku Mau-Nunu, Posto Administrativo Ainaro Villa Municipio Ainaro.

Relasiona ho programa kovid-19 neebe oras ne’e afeta mundo, inklui Timor Leste, membru governu sira hotu tun ba baze hodi hao socializasaun no mos halo vasinasaun, ba ida ne’e Governu liu husi Vise Primeira Ministra no Sekretáriu Estadu Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál ho ekipa kontinua hala’o kampaña kontra covid-19, bá komunidade sira iha Suku Mau-Nunu, Postu Administrativu Ainaro Vila, Munisípiu Ainaro.

Ba radio Komunidade Maubisse mauloko, Vise Primera Ministra Armanda Berta Dos Santos hateten katak; “Komunidade barak mak sei rona rumoris, hodi lakohi simu vasina, tamba ne’e governu autoriza memru governu tomak, hodi tun direita bá baze, hodi fahe informasaun lolos bá komunidade sira, kona-bá vasina ne’e rasik nune komunidade sira labele tauk atu simu vasina kontra covid-19”.

Iha fatin hanesan Sekretáriu Estadu Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál Gil Da Costa Monteiro “Oan Soru” haktuir mos katak;

“Husu bá inan aman sira, iha Suku Mau-Nunu atu simu vasina, tamba vasina mak nu’udar dalan uniku hodi kontra covid-19”.

Entertantu, iha sosializasaun ne’e, governu hala’o kedas lansamentu programa vasinasaun bá komunidade sira iha Suku Mau-Nunu, ne’ebé seidauk simu vasina kontra covid-19.

Jornalista            : Moises da Silva Magno

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments