Ministeriu da Edukasaun Sei Konstrui Sala De Aula Bá Eskola 17 Iha Municipiu Ainaro

0
280 views

Racom Maubisse: Segunda-Feira, 11-10-2021, Governu sei konstrui tan sala de aula bá eskola hamutuk sanulu resin hitu iha Munisípiu Ainaro lia hirak ne’e hato’o husi Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu António Guterres.

Ba Radio Komunidade maubisse Mauloko, Vise Ministru Edukasaun Juventude no Desportu António Guterres hateten katak:

Liu husi sorumutu ho diretores eskola hamutuk sanulu resin hitu iha munisípiu Ainaro hodi asina kontratu bá projetu komunitáriu kona-bá aumenta sala de aula bá eskola hirak ne’ebé durante hasoru problema tamba menus sala de aula, e governante ne’e esplika liu tan katak projetu ne’e hetan fundus husi transferensia públika tinan 2021”.

Entertantu escola sira ne’ebe iha munisipiu Ainaro asina ona kontratu ho governu iha fulan oin hahú ona hala’o lansamentu primeira pedra bá konstrusaun no eskola sanulu resin hitu nee mak EBF 12, Pre Eskolar  2,  EBC 1 no eskola sekundario geral 1.

Jornalista             : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments