Banco Central Dezimina Iformasaun Literasia Finanseiru Iha EBC 1,2,3 Riamori Maubisse

0
230 views

Rakom Maubisse: Sábado 9-10-2021 Banco Central Timor Leste halao Deziminasaun Iformasaun Konaba Literasia Finanseiru Iha Eskola EBC 1,2,3 Riamori Maubisse, Suco Maubisse Villa Posto Administrativo de maubisse Municipiu de Ainaro.

Ba Radio Komunidade Maubisse mauloko, Timótio Pires hanesan Xefi Divisaun Setor Desenvolve Finanseiru nian, hateten katak Ohin loron Banku Sentral mai halo atividade iha EBC Sentral Riamori, Suco maubisse Villa Postu Maubisse Munisipiu Ainaro ho objetivu katak;

“Banku Sentral hakarak desimina informasaun konaba literasia finanseiru no mos konaba literasia dijitál ne’ebe mak Banku Sentral hakarak hahú introduz konesimentu baziku finanseiru ba labarik sira ensino bazika e liu-liu ba labarik sira segundu siklu para sira iha koinesimentu konaba sistema pagamentu dijitál ne’ebe disponibiliza iha Timor Leste espera sei la hotu iha ne’e no sei fahe mos ba parte relevante liuliu inan aman sira”.

Atu apoiu Implementasaun Programa Nasionál ida ne’e, Banku Sentrál nomeia ona Ajente Banku Sentrál na’in 2 (rua) iha Postu Administrativu Maubisse hodi halo sosializasaun kona-ba servisu finanseiru dijitál sira iha Postu Administrativu Maubisse. Ajente Banku Sentrál sira koordena ona ho diak ho autoridade lokal sira no parte relevante sira no halo ona sosializasaun kona-ba servisu finanseiru dijitál iha suku sira ne’ebé parte husi Postu Administrativu Maubisse nian, maibe iha parte seluk, BCTL nia ekipa tenke tun direta hodi halao mos sensibilizasaun iha Escola sira, tamba ne’e, Timótio Pires haktuir liu tan katak;

“Liu husi sensibilizasaun ida ne’e fiar katak informasaun ne’e sei la hotu deit iha labarik sira, maibe sei kontinua ba labarik sira nebe ohin loron la hola parte iha programa ne’e, e programa ne’e laos Banku Sentral mai halo diretamente e banku sentral iha mos koinesimentu ho parte edukasaun rasik e Edukasaun Munisipiu Ainaro ami hato’o hela programa ne’e rasik, sira mos iha koinesementu ba programa ne’e rasik ida ne’e mos laos buat ida ne’ebe separadu ou alina ho programa  ne’ebe Banku Sentral halo ona nota entendimentu ho Ministeriu Edukasaun Joventude, tamba iha tinan balu liuba, programa ne’e banku sentral kolabora ho ministeriu edukasaun joventude halo programa literasia finanseiru ba iha eskola ensinu báziku iha teritoriu Timor laran tomak, liuliu ba iha eskola ensinu báziku primeiro siklu no Segundo siklu nian”.

Ho pandemia kovid-19 impede hotu aktividades sira ne’ebe mak Banco Central Timor Leste planeia ona iha tinan hirak liuba hanesan Implementasaun Programa Nasionál Kampu Dijitál iha Postu Administrativu Maubisse ne’ebé Banku Sentrál lansa iha fim de Novembru 2020, Tamba ne’e tuir Timotio Pires katak;

Pandemia ho serka sanitaria mos komesa menus ona e ami mos hetan permisaun husi eskola rasik mak ami foin bele mai hanesan ohin hare ona katak iha aula laran  ita konsege maneja ou fahe eskola oan sira ba  aula rua maske uitoan fahe ba rua tuir protokolu ministeriu saude nian no parte saude mundial nia haruka, nune’e mos programa ne’e sei hahu iha munisipiu Ainaro deit e foca liu iha Postu Administrative Maubisse maibe ami sei espanda ba munisipiu sira seluk”

Implementasaun Programa Nasional Kampu Dijitál ne’ebe Banku Sentrál lansa iha loron 29 de Novembru 2020 ho objetivu promove utilizasaun servisu finanseiru dijitál iha Timor-Leste ne’ebé hahu uluk husi komunidade sira iha Postu Administrativu Maubisse. Instituisaun finanseiru sira ne’ebé mak hola parte dahuluk ba Programa Nasionál Kampu Dijitál mak instituisaun finanseira sira ne’ebé mak integra ona iha rede P24 hanesan BNU Timor no Telemor Fintech, Lda. Tuir mai, iha fim de Maiu 2021, instituisaun finanseiru sira seluk ne’ebé mak kompleta ona sira nia integrasaun ho rede P24 mak Banku BRI, BNCTL, Banku Mandiri no Telin Dijital Solution, Lda.

Hein katak ho politika no planu ne’ebe BCTL planeia ona hodi servisu hamutuk ho edukasaun liu liu iha escolar sira ne’ebe tarjetu ona bele hetan rejultadu diak iha future, nune’e bele ajuda inan aman, professores atu utilija Sistema dijital finaseiro ne’e ho diak ba alunus sira nia future.

Jornalista        : Natalino Jose Mendonça do Rego

Editor              : Joaquim Coutinho de Fátima  

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments