Sec. Estado Komunikasaun Social Mericio “AKARA” Vijita Racom Maubisse

0
195 views

Racom Maubisse: 21/9/2021, Excia Secretario Estado Komunikasaun Social Mericio Juvinal dos Reis “AKARA” ho Komitiva Halao Vijita Kortejia ida iha Radio Komunidade Maubisse Mauloko. Iha vijita refere ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Mericio “AKARA” hateten katak,

Liu husi vijita kortejia ida ne’e Primeiro hakarak rona radio komunidade sira nia preukupasaun nomos atu hatene direita saida mak lao, e laos deit kontiudu ka lalaok radio komunidade ninian mais hakarak hare mos kondisaun real liga ho infraestrutura ekipamento nomos akompanha ita bot sira nia eplikasaun kona ba  jestaun mak lao durante ne’e para politikamente ita bele iha ideia atu apoia ita b oot sira ho diak liu”.

Nune’e mos secretario Estado Komunikasaun Social haktuir liu tan katak, liu husi vijita ida ne’e hanesan vijita regular ida ne’ebe SEKOMS halao ba Radio Komunidade sira hotu, inklui Radio Komunidade Maubisse mauloko ne’e katak;

Hau nia presenza ida ne’e hanesan parte ida husi vizita regukar tamba iha tinan ida rua liu ba hau iha komprimisiu atu kontinua vizita no enkontru ho ita boot sira maibe  kuaze tinan ida ona komo pandemia entaun enkontru regular ka vizita regular sira ne’e ladun lao entaun foin lalais ita hare kondisaun covid-19 tun  oituan  entaun aproveita situasaun ida ne hau lao fali  semana kotuk hau konsege ba Radio Komunidade Ainaro nebe  hau seidauk vizita,  uluk hau vizita ona radio komunidae sira seluk maibe radio komunidade Ainaro  hau seidauk vizita tamba ne’e mak hau vizita no rona hanesan mos avaliasaun badak ida  nebe mak sira halo e hau akompanha direita”

Depois de “AKARA” HO Komitiva halao vijita kortesia iha Radio Komunidade Maubisse mauloko no radio Komunidade Lian Tata Mai Lau Ainaro, sei vijita mos Radio Komunidade Kova Taroman Suai, maibe iha vijita ne’ebe halao iha Radio Komunidade maubisse, kestaun ne’ebe radio komunidade Maubisse mauloko infrenta mak infrasturuktura.

Jornalista            : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim de Fatima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments