SEKOMS Vijita Radio Komunidade Ainaro, Hodi Hare Besik Liu Tan Servisu Radio Komunidade Nian

0
196 views

Racom Maubisse: Komprimisiu Secretário Estado Comunicação Social nian mak iha nia mantadu halao vizita ba radio komunidade sira iha teritoriu Timor Laran tomak hodi hare besik liu, oinsa Radio Komunidade sira halao knar lor loron iha kada estasaun Radio Komunidade. Tamba ho komprimisiu ne’e mak Secretario Estado halo planu hodi vizita Radio Komunidade sira inklui Radio Komunidade Lian Tata Mai Lau Ainaro.

Ba Radio Komunidade Maubisse  Mauloko, iha intervista, Secretario Estado hateten katak;

“Ho komprimisiu ne’ebe nia hato’o on aba publiku, maka halao ona vijita ba radio komunidade sira seluk iha Timor laran tomak, maibe falta Radio komunidade tolu hanesan Ainaro rasik, Suai ho Atauro mak seidauk, ho nune;e mak ohin dia 14 de Setembro 2021, Secretario estado ho komitiva halo planu ohin bele vizita Radio Komunidade Lian Tata Mai Lau Ainaro”.

Iha Vizita ne’e akompanha husi Administrador Municipiu Ainaro, Adjunto Komandante PNTL Municipiu Ainaro ho mos asesores husi SEKOMS, no durante vijita iha radio Komunidade Lian Tata Mai Lau, halao mos surumutuk ho Jestora no Konselho Radio Komunidade Ainaro, no iha surumutuk ne’e Excia Secretario Estado Comunicacao Social rona mos Preokupasaun husi Konselho radio no Jestora radio Lia Tata Mai Lau Ainaro konaba Infranstruktura, rekursu humanus, no mos ekipamentu hanesan komputador no transporte. Hatan ba preokupasaun hirak ne’e, tuir Secretario Estado Comunicação Social katak;

 “Pontu importante ne’ebe ma krona husi Konselho radio no Jestora Radio Komunidade Lian Tata Mai Lau maka,  em termus de infrastruktura, radio Tata Mai lau ho Radio Lian Matabian Baucau diak liu, kompara ho radio komunidade sira seluk, nomos rekursus humanus, tamba mayoria radio komunidade sempre hasoru dezafius konaba rekurus humanus tamba karakter voluntariu, maske diresaun fo ona formasaun, tamba ho karakter voluntariu kuandu sira hetan servisu iha fatin seluk sira sai no ba fatin seluk, ida ne’e mak problema, e pontu ida seluk mos mak konba ekipamentu, maske durante ne;e SEKOM liu husi DNPDML fo ona apoia ekipamentus balun liu husi Fndus transferensia Publiko hodi sosa hanesan komputador ho transporte, no ida seluk mak konaba knar no responsabilidade konselho ho jestor sira, tamba governu liu husi SEKOMS no DMPDML sei buka meus oinsa hodi ajuda maibe depnde ba proposta ne’ebe mak radio sira hatama”.

Nune’e mos Secretario Estado comunicação ne’e hatutan liu tan katak;

 Atu halao programa sira iha radio, tuir Secretario Estado Comunicação Social katak nain ba radio komunidade mak konselho radio, tamba ne’e konselho radio iha dever hodi kontrola programa sira iha Radio, maibe la signifika atu intervein maibe oinsa bele kontrola programa tekniku sira ne’ebe mak konselho radio atribui ba jestor ho jornalista sira hodi halao iha radio komunidade”.

Maske radio Komunidade sira durante ne’e hasoru difikuldades barak, maibe SEKOMS kontinua atu fo apoia ba radio komunidade sira liu husi fundus tranferensia publiku, nune’e bele ajuda radio komunidade sira hodi halao aktividades sira ho diak, tamba radio komunidade nain mak komunidade.

Jornalista            : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim de Fatima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments