Komisaun Nasionál Kombate HIV-SIDA Realiza Seminariu Iha Suku Manutasi Ainaro

0
254 views

Racom Maubisse: Komisaun Nasionál Kombate HIV-Sida sensibiliza informasaun kona-bá prevensaun moras hadaet HIV-Sida no Kovid-19 iha Suku Manutasi Posto Administrativu Ainaro Villa Munisípiu Ainaro

Tamba ne’e iha loron Kuarta-Feira semana ne’e Komisaun Nasionál Kombate HIV-Sida halao seminariu kona-bá prevensaun moras hadaet HIV-Cida no prevensaun covid-19 bá juventude no komunidade sira iha Suku Manutasi Munisípiu Ainaro.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Diretór Programa Komisaun Nasionál Kombate HIV-Sida Venansio Colho esplika katak;

“Objetivu husi seminariu ida ne’e mak oinsá atu fahe informasaun bá komunidade sira kona-bá prevensaun moras hadaet HIV-Cida no Covid-19”.

Iha fatin hanesan Chefe Suco Manutasi, Manuela da Silva Caldas ne’ebe mos participa iha Programa Komisaun Nasionál Kombate HIV-Cida ne’e haktuir katak;

“Hanesan Autoridade Suku Manutasi, senti kontenti ho seminariu ne’e, ho objektivu maka hodi hetan informasaun kona-bá prevensaun moras hadaet HIV-Cida no prevensaun covid-19”.

Entertantu tuir palanu Komisaun Nasionál Kombate HIV-Sida sei kontinua sensibiliza informasaun hanesan iha suku Mau-Ulu Postu Administrativu Ainaro Vila, Munisípiu Ainaro, Ita nia saude iha ita nia liman rasik, tamba kuidadu ita nia saude nune’e it abele livre husi moras oi oin, inklui moras HIV-Cida.

Jornalista            : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim de Fatima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments