Administrador Municipiu Ainaro: Programa Vasinasaun Atinji Ona 28%, Maibe Seidauk Sufisiente

0
169 views

Racom Maubisse: Moras Mundial Kovid-19 invade mundo inklui Timor Leste no partikularmente Municipiu Ainaro, ho moras Covid-19 ne’e difikulta mos movimentu komunidade sira nian hodi halao sirkulasaun iha teritoriu Timor laran tomak, relasiona ho moras pandeia ida ne’e, Iha loron 14 fulan Setembro, ba Radio Komunidade Maubisse, Administrador Municipiu Ainaro Leovigildo Pereira, hateten katak;

“Municipiu Ainaro to’o oras ne’e seidauk iha Serka Sanitario, tamba parte municipiu seidauk simu sirkular ruma husi Ministeriu ESTATAL konaba serka Sanitariu, nune’e komunidade sira halao negosio hanesan baibain”.

Tamba ne’e administrador Municipiu Ainaro ne’e realsa liu tan katak;

“Maske nune’e komunidade sira nafatin kumpri ba regras husi Ministeriu Saude ho organizasaun Saude Mundial katak uja nafatin maskra, distansia social no fase liman bebeik, nune’e bele prevenean husi moras kovid-19”.

Relasiona ho programa vasinasaun ne’ebe implementa husi governu liu husi Ministeriu saude iha teritoriu Timor laran tomak, nomos pursentu hira mak municipiu ainaro atinji ona, Administrador Municipiu Ainaro ne’e haktuir katak;

“Ba oras ne’e dadaun ba komunidade sira ne’ebe hetan vaksin dala rua ona, bele halo sirkulasaun livre, maibe nafatin kumpri regras saude katak fase liman bebeik no uja maskra kria distansia social, no ba sira ne’ebe mak foin vaksin dala ida tenke liu husi swab, no hetan karta autorizasaun ka guida marsa husi municipiu hafoin mak bele halao viajem”.

Husu konaba komunidade sira participa maksimu iha programa vasinasaun ne’e ou lae? Tuir administrador ne’e katak;

“Hare ba participasaun komunidade nian durante ne’e ladun maksimu, tamba komunidade seidauk iha konsiensia hodi partisipa iha programa vasinasaun ne’e rasik, maske parte municipiu hamtuk ho ekipa husi Ministeriu saude PNTL halao ona kampanha kuase semana rua ba tolu ona, maibe nafatin komunidade ladun participa ho maksmu”.

Atu livre husi moras korona virus, ema hotu tenke kontribui no kolabora ho parte saude no autoridade local nune’e bele simu vaksin, se ita la kolabora no servisu hamtuk mak sedu ou tarde moras korona virus sei hadaet mai ita, tamba ita rasik mak lakohi ontribui, tamba ita nia saude iha ita nia liman rasik.

Jornalista            : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim De Fatima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments