Adm Ainaro: Planu 2023, Tau Orsamentu Hadia Edificiu Radio Kom Maubisse Mauloko

0
249 views

Racom Maubisse: Excia Secretario Estado Comunicação Social Mericio Juvinal “AKARA” ho ekipa Vizita Radio Komunidade Lian Tata Mai Lau Ainaro, ho vijita Sec. Estado Comunicação Social nian ne’e, tuir Administrador Municipiu Ainaro Levigildo Pereira haktuir katak hanesan Autoridade municipiu Ainaro nia sente Orgulho ho Vizita Secretario Estado Comunicação Social iha Municipiu Ainaro, ho radio Komunidade Lian Tata Mai Lau Ainaro. Nune’e iha intervista ba Radio Komunidade Maubisse mauloko, 14/09/2021, Administrador Municipiu Ainaro ne’e hateten katak;

“Ho vijita Excia Secretario Estado Comunicação Social hodi hare besik liu tan servisu Radio Komunidade rua hanesan Radio Komunidade Tata Mai lau ho Radio Komunidade Maubisse Mauloko nune’e bele hasai kredibilidade ita nia media rua iha municipiu Ainaro oinsa hato’o informasaun ba ita nia komunidade sira  liu husi radio rua ne’e”.

Husu konaba oinsa atu dezemvolve media rua hanesan radio tata mail au ho mauloko ba oin ho diak liu tan nune’e bele transmite informasaun ba komunidade ho kualidade, tuir administrador municipiu Ainaro ne’e katak;

“Planu atu iha 2023 bele tau ona osan ba iha parte komunikasaun, karik governu sentral sente katak radio sira mos prioridade, entaun iha tinan 2023 ita bele tau osan hodi hari radio rua ne’e nia edificiu, tamba agora 2022 ne’e ita labele tau tamba orsamentu 2022 nian ita halo hotu ona, maibe posivel, mak iha 2023 ita hare se prioridade bele tau osan ba radio rua hodi halao sira nia aktividades e mos bele hari radio rua ne’e nia edifisiu, tamba hare ba kondisaun edifisiu radio mauloko nian hanesan Excia Secretariu Estado dehan Radio Mauloko Maubisse nia edificiu ne’e 20% mak diak kompara ho radio komunidade Tata Mai Lau Ainaro nia edificiu diak”.

Radio Komunidade pilar importante iha kada municipiu no Posto Administrativu sira, tamba karakteristika Radio Komunidade la hanesan ho media sira seluk, e radio komunidade nia natureza maka hari husi komunidade, jere husi komunidade, no responsabiliza husi komunidade, signifika katak radio komunidade mai husi komunidade no fila hikas ba komunidade ho informasaun sira, ne’e mai duni husi komunidade.

Jornalista            : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim de Fatima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments