MSSI Municipio Ainaro Rekolla Dadus ba Idozus Ne’ebe Seidauk Simu Osan

0
338 views

RACOM Maubisse: Relasiona ho ho pagamentu Idozus iha Suku Horaiquic,no Suku Liurai, Inklui Suku Suru-Craic, ne’ebe Rejista Bebefisiurios idozus balun naran iha lista iha maibe osan la tama iha konta Bankaria. Tamba ne’e Ministeriu Solidaridade Sosial no Inklusaun, Liu husi Centru solidaridade Sosial Municipio Ainaro, Rekolla fila fali dadus Idozus sira ne’ebe osan la tama iha konta Bankaria hodi Submete ba iha Servisu  Seguransa Sosial, hodi rejolve situasaun ne’e.

Liga ho ida ne’e Direktora Centru Solidaridade Sosial Municipio Ainaro Natercia de Jesus Ceizar hateten, sei esforsu hodi realija pagamentu ba Idozus sira ne’ebe maka seidauk Simu sira nia direitu.

“Responsabilidade Ministeriu nian maka ita haruka ona naran no mo’os ho osan ba dala ida, maibe ita nia benefisiuariu sira hasoru maka ne’e naran iha maibe osan la tama, problema sira ne’e ita konsege hato ona ba iha parte seguransa sosial, osan sira la tama ne’e haruka hotu ona ba iha BNCTL” Hateten nia 01/09/2021.

Ho ida ne’e husu mo’os ba iha Xefe do suku Sira ne’ebe iha Probelma hanesan atu direita ba hato’o iha Servisu Centru Solidaridade Sosial Municipio Ainaro hodi buka Solusaun. No Durante ne’e MSSI Municipio Ainaro rezolve ona Idozu sira ne’ebe maka sira nia osan la tama iha Konta Bankaria, wainhira Autoridade suku sira relata ba iha Servisu Centru Solidaridade Sosial Municipio Ainaro.

Jornalista        : Moises da Silva Magno

Editor              : Racom Maubisse Mau-Loko

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments