Director AJAR Jose Luis Olivera “Funu 1974-1975, Hanesan Funu Maun ho Alin”

0
253 views

Maulau Maubisse: Director AJAR Jose Luis Olivera Hateten Funu 1974-1975, Hanesan Funu Maun ho Alin.

Tuir Durektur AJAR Jose Luis Olivera ne’ebe maka sai mo’os hanesan Orador ba  Seminario Komemorasaun Loron Masakre suku Maulau Maubisse, ho tema importante  kona ba Efeitu husi Violasaun Deiretus Humanus Passadu Tinan 1974-1975.

Hafoin de rona deklarasaun husi Sasin Moris ne’ebe maka aprejenta husi Partidu FRETELIN  no UDT Iha Suku Maulau, Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Direktur Ajar hateten, Saida maka konta ona husi sasin sira laos deit atu tau ba konsiderasaun maibe presija tebes atu hakalen ba iha Jerasaun foun sira.

“Deklarasaun husi Sasin sira, mai hau hare saida maka sira kolia no konta  ne’e laos deit atu hetan konsiderasaun maibe Presija tebes atu haklaken liu tan ba ema hotu, liu-liu ba Jerasaun Foun katak ohin loron ita goja ita nia indepedensia ida ne’e mai husi situasaun ne’ebe maka difisil iha momentu ne’eba iha nakukun laran, nakukun laos ema maka halo ba ita maibe ita ho ita maka soke malu iha Momentu ne’eba.” Hateten Jose Luis Oliveira Direktur Ajar Iha Suku Maulau 06/08/2021

Nia kuntinua hatutan akontesementu funu 1974-1975 ne’e hanesan Funu Maun ho ho Alin, hanesan dadaun iha Akontese iha Suku Maulau Maubisse Tamba Diferente Kartaun.

Jornalista         Natalino Mendonca

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments