Servisu Pontu Fokal Violensia Bazeia ba Jeneru Municipio Ainaro Rejista Kaju Abandona 32

0
486 views

Servisu Pontu Fokal Violensia Bazeia ba Jeneru Municipio Ainaro Rejista  Kaju Abandona 32

Tuir Natalina Bianco Marques Viana, Hanesan Pontu Fokal Violensia Bajeia ba Jeneru,Centru Sosial Municipio Ainaro loron 29 Fulan Jullu ne’e ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko hateten, kaju abandona ne’ebe maka mensiona ne’e barak liu maka refere husi Suku, komesa husi Fulan Janeru hamutuk Kaju Tolu Nolu Resin Rua (32) ba oras ne’e dadaun dadus sira supmete ona ba iha Diresaun.

“Hau hanesan Pontu Fokal Violensia Bajeia ba Jeneru rejistu kaju abandona barak liu efere husi Suku sira. Hanesan Kaju Violensia Domestika no Abandona balun Refere husi Polisia I barak liu maka Refere husi Xefe Suku Sira. Ita komesa husi Janeru mai to’o agora ne’e ita Rejista kaju Abandona maka barak liu hamutuk 32 Pesoas ne’ebe maka ita hatama ona ba iha Diresaun.” Hateten Natalina Bianco Pontu Fokal Violensia Bajeia ba Jeneru Municipio Ainaro 29.07.2021.

Natalina Bainco hato’o lia hirak ne’e hafoin de halao Enkontru ho Autoridade lokal iha Postu Administrativo Maubisse kona ba Progresu  Servisu sira ne’ebe maka kolia liu kona ba oisa atu halo protesaun ba Vitima no nia Prosesu legal sira, liu-liu ba feto no labarik.

Jornalista         Tereza Nunes Editor              Moisese da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments