Direktur Edukasaun Municipio Ainaro Husu Manorin Nain Voluntario La Bele Lakon Esperansa

0
472 views

Direktur Edukasaun Municipio Ainaro Husu Manorin Nain Voluntario La Bele Lakon Esperansa.

Responsabel  Servisu Edukasaun Municipio Ainaro Celestino Pereira Rpdriquez Magno, hato’o lia hirak ne’e iha Eskola EBF Leo-Telu Suku Mau-Chiga Loron 19 fulan Jullu ne’e. Tuir nia hatete ba Manorin nain sira ne’ebe maka Voluntario iha Eskola sira atu la bele laokon esperansa tamba sei oportunidade tuir mai, liu husi Konkorsu Publico ne’ebe sei rekruta tan Manorin nain hamutuk Atus Sia Hitu Nolu Resin Lima (975)

“Se maka Voluntario la bele lakon esperansa, la bele rona ohin hau kolia iha ne’e sai tia deit, konkursu Publiku sei tuir mai iha ema Atus Sia Hitu Nolu Resin Lima (975) atu sai Professor. Ne’ebe husu atu la bele lakon esperansa se maka hatene ita bo’ot sira iha konkursu laran ne’e bele liu.” Haktuir Direktur Edukasaun Municipio Ainaro 19/07/2021.

Tamba ne’e husu nafatin Manorin nain siira ne’ebe maka servisu ho Voluntario iha Eskola sira atu kuntinua Tranforma Matenek ba estudante sira tamba sei iha Oportunidade tuir mai liu husi Plano Ministeriu Edukasaun nian ne’ebe sei halo Rekrutamentu ba Manorin nain hamutuk 975.

Jornalista         Joaquim de Fátima Countinho

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments