Xefe Suku Suru-Craik Ainaro Romaldo Soares husu MSSI Municipio Ainaro Hadia Sistema Pagamentu ba Idozus

0
685 views

Xefe Suku Suru-Craik Ainaro Romaldo Soares husu MSSI Municipio Ainaro Hadia Sistema Pagamentu ba Idozus.

Kuarta Feira Loron 14 Fulan Jullu ne’e Xefe do Suku Suru-Craik Postu Administrativo Ainaro Villa ba Jornalista hateten, husu ba Ministeriu Solidaridade Sosial no Inklusaun Municipio Ainaro, atu hadia sistema Pagamentu  Subsídio ba Idozus tamba balun osan la tama maske tinan kotuk sira simu ona.

Prokupasaun ne’e hato’o wainhira akompanha ekipa husi Miniteriu Solidaridade Sosial  no Inklusaun halao Pagamentu Subsídio ba Idozus sira iha Sede Suku Suru-Craic.Tuit Xefe do Suku ne’e hateten, Prokupa ho Idozus balun be’ebe fulan nen kotuk la Simu sira nia direitu maibe iha pereiodu ne’e  kontinua simu deit ba fulan nen nian.

“Hau atu dehan katak Problema ne’e iha Suku ka iha Sosial, hau hanoin Problema ne’e iha Ministeriu Solidaridade Sosial no Inkluzaun, tamba Dokumentus sira husi Suku ne’e ba lo’os hotu ona ona depois  Idozus sira durante ne’e simu iha tempu naruk ona kada fulan nen ne’e sira mai forma  hodi simu sira nia direitu. Mas iha tinan ida ikus-ikus ne’e kuaje falla buat barak ita hare katak problema sira ne’ebe maka fulan nen ba kotuk la simu, mas sira mai fali hanesan agora osan iha mas fulan nen ida ba kotuk ne’e la simu nafatin.Tamba ne’e hau hanesan Xefe do Suku hakarak rekomenda ba MSSI atu bele tau atensaun no bele hadia prosesu sira ne’e. Hateten Xefe do Suku Suru-Craic 14/07/2021.

Alende ida ne’e mo’os kaju seluk ne’ebe maka Autoridade Suku ne’e detekta maka hanesan iha Suku Suru-Craik maka Idozu balun nia osan la tama iha periodu ida ne’e, maske iha tinan kotuk sira simu ona. Tamba ne’e Xefe do Suku ne’e husu ba Ministeriu Relevante liu-liu ba MSSI Municipio Ainaro  atu toma atensaun ba  Problema Refere  atu nu’une  Idozus sira  bele hetan sira nia osan ho diak.

 Xefe do Suku ne’e Kuntinua Salienta tan katak  Prokupasaun seluk maka hanesan Idozus ne’ebe maka mate ona maibe osan kuntinua tama iha konta Bankaria.

Entertanto to’o Noticia ne’e fo’o sai Jornalista RKMM seidauk halo konfirmasaun ho Servisu MSSI Municipio Ainaro, Tamba la Partisipa iha Pagamentu Subsidiu ba Idozus iha Suku Suru-Craic Municipio Ainaro.

Jornalista         Natalino Mendonça

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments