EDTL Partilha Informasaun ba Autoridade Municipio Ainaro konaba Plano Implementasaun Projetu Eletrifikasaun Rural

0
627 views

EDTL Partilha Informasaun ba Autoridade Municipio Ainaro  kona ba Plano Implementasaun Projetu Eletrifikasaun Rural.

Aprejentasaun ida ne’e hato’o liu husi Surumutuk ne’ebe maka halao entre Autoridade EDTL Empreza Publika, ho Responsabel EDTL Municipio Ainaro hamutuk ho Autoridade  Municipio Ainaro. Alende ida ne’e hodi hato’o mo’os informasaun kona ba Progresu Implementasaun servisu EDTL durante tinan 2021-2022 no Plano Implementasaun Projetu Eletrifikasaun Rural.

Latino Jeronimu hanesan Komisariu Exekutivo EDTL Empreza Pibliku iha nia intervista hateten, tinan ida ne’e EDTL Empreza Publiku sei implementa projetus Pakote 34 no 33 Publika ona, no sei implementa iha Suku sira iha Timor Leste.

“Ami atu Partilha ho autoridade lokal sira kona ba ami nia EDTL Emprenza Publika sira nia programa plano ba implementasaun durante tinan 2021 – 2022 nian. I plano ida tan ne’ebe ami presija partilha ho autoridade lokal  maka kona ba  Projetu Eletrifikasaun Rural ne’ebe tinan ne’e ami sei implementa 34 pakotes 33 maka ami Publika sai tia ona sei implementa iha Suku sira.”Hateten Latino Jeronimo 06/07/2021.

Nia kuntinua salienta tan katak, iha Municipio Ainaro iha Suku ida maka iha oportunidade hodi implementa Projetu Eletrifikasaun Rural. Ho ida ne’e mo’os Komisáriu Exekutivu EDTL ne’e hateten tan, rin Eletrisudade ne’ebe maka hari’i ona la ho kontratu, enkuantu ne’ebe maka iha ona kontratu atu kontunua halo servisu.

“Mai hosi tinan hirak liu ba besi rin sira hamrik ne’e laiha kontratu, balun ne’ebe iha kontratu sira bele kuntinua halo. No ba Imprejariu sira ne’ebe maka air in hamrik ona sira  Opurtunidade  hanesan” Hateten Jeronimo (*)

Surumutuk ida ne’e marka Prejensa masimu husi EDTL Municipio Ainaro, Autoridade Municipio, Autoridade Postu Administrativo, no Suku ne’ebe hetan oportunidade ba instalasaun Eletrisidade iha tinan ne’e.

Jornalista         Joaquim de Fátima Coutinho

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments