Directora Interina MAP Municipio Ainaro “Komunidade Menus Konsiensia Hakiak Animal Tamba Laiha Luhan”

0
608 views

Directora Interina Agrikultura Municipio Ainaro Natalia de Orleans Konsidera Kosiensia Komunidade Sei Menus hakiak Animal Tamba laiha Luhan.

Preokupasau ne’e hato’o tamba Agrikultor sira halo to’os, hetan mo’os Apoiu no Suporta masimu  Parte Ministeriu Agrikultura no Peskas hanesan Apoiu Fini, no Lavra rai ho Gratuita,maibe hetan Esragus husi Animal  liu-liu Karau sira ne’ebe maka Komunidade hakiak maibe laiha luhan. Atu Evita estragus husi animal,  komunidade sira ne’ebe  halo to’os obrigado tenki halo lutu hodi Prevene Animal sira ne’ebe maka lao livre tamba laiha luhan atu sulan. Liu-liu iha area Bonuk Suku Leo-Lima Postu Administrativo Hat-Udo Municipio Ainaro.

“Parte ida fali maka ne’e husi Pekuaria no Veternaria nian, maske ita lavra rai ajuda husi Ministeriu Agrikultura Lavra rai ho diak enkuanto kuda tia aihoris ita nia karau sira ne’e maka estraga tamba  konsensia no mentalidade komunidade sei menus entaun animal agora dadauk, uluk iha fahi,  komu fahi hetan Virus ida ataka tia tenki sulan iha luhan maka moris entau ho ida ne’e limita tia husi animal fahi. Agora ba Karau ne’e maka estragus lo’os, ida ne’e sai mo’os hanesan Obstaklu ida ba iha komunidade Agrikultor sira wainhira halo to’os tenki halo mo’os ho lutu.” Tenik Natalia de Orleans ba Jornalista RKMM 08/07/2021.

Tamba ne’e tuir Plano no Politika Diresaun Servisu Agrikultura Municipio Ainaro  sei halo Aprosimasaun ba Komunidade sira ne’ebe maka hakiak animal hanesan karau tenki halo luhan ne’ebe maka diak hodi Sulan Animal liu-liu Karau ne’ebe lao Livre hodi Estraga Komunidade agrikultor sira nia to’os no Natar.

Entretanto Tuir Observasaun Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Iha Terenu  hare katak Komunidade sira ne’ebe maka halo to’os, Liu-liu Natar iha Area Bonuk nian, Obrigado Tenki halo lutu e hein to’o hare Koileta.

Jornalista         Natalino Mendonca

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments