Loron Santo Antonio Mahein ba PNTL nian, PNTL Municipiu Ainaro Apoiu Neasidades baziku ba Familia Kbi’t Laek Sira

0
300 views

Ho Komemorasaun Loron Santo Antonio Mahein ba PNTL  iha Loron  13 Fulan Junho liu ba PNTL Ainaro Realija Promesa ne’ebe maka Promete ona ba Komunidade sira liu husi Apoiu Neasidades bajiku ba Familia Kbi’t laek iha Municipio Ainaro.

Ligado ho Promesa ida ne’e maka iha iha loron 5 fulan Jullu ne’e Komando PNTL Municipio Ainaro  oferese Presente ba Familia Kbi’it laek  uma kain  15 iha Postu Administrativo Maubisse liu husi aihan nesasidade bajiku, Matreais ba toba nian Inklui sasan ba Matein Higene hodi halo Prevensaun Civid-19 no Prevene moras sira seluk.

Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Komandante PNTL Municipio Ainaro Suprentendente Polisia Zustino Menezes hateten.

“Liu husi ami nia Seremonia Santo Antonio iha dia 13 de Junho 2021 liu ba. Ami komemora ami nia loron Santo Antonio Mahein da Polisia Nasional de Timor Leste, Espesial ba Koamdo PNTL Municipio Ainaro  ami Promete ami sei fo’o Prejente ba ami nia Inan Aman sira ne’ebe maka durante ne’e ami nia Ofesial Polisia Suku sira Identifika ona. Komesa husi Semana Kotuk Ami fob a iha Komunidade Kbi’it laek sira iha Postu Administrativo Ainaro Kuaje Trinta ital no ohin iha Maubisse ba Familia Kbi’it laek hamutuk Sanolu Resin Lima (15).” Hateten Komandante PNTL Municipio Ainaro ba Jornalista RKMM 05/07/2021.

Komandante Polisia ne’e Kuntinua hatutan objetivo husi Apoiu ida ne’e,  ba komunidade sira atu mantein Konfiansa husi Komunidade ba  Autoridade Seguransa. Nune’e hodi mantein Paz no Estabilidade iha Municipio Ainaro. Aumesmu Tempu husu mo’os ba komunidade sira atu kumpri nafatin regras Estado Emergenjia.

Jornalista         Joaquim de Fátima Coutinho

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments