Komunidade Aldeia Hatobuti Aituto Ladun Asesu Estrada ho diak Inklui be Mo’os

0
440 views

Komunidade Aldeia Hatobuti Aituto Ladun Asesu Estrada ho diak Inklui be Mo’os hahu husi tinan 2000 mai to’o ohin loron.

Tuir Luis Sarmento hanesan Eis Xefe Aldeia Hatobuti ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Sexta Loron 2 Fulan Jullu ne’e hateten Komunidade Aigrikultor iha Area ne’ebe Produs Produtu oi-oin maibe susar tebes Atu lori ba merkadu tamba laiha Estrada.

“Fatin ida ne’e, hanesan buat ida Produtu lokal ne’e ami halo hela mais ami nia Estrada at kareta mai husi ne’ebe merkadu mo’os do’ok. Tamba ne’e ami husu ba ita bo’ot sira bele tau netik hanoin mai ami povu ki’ik ida ne’e. Durante ne’e ami hanoin hanesan ne’e ita maka la vota ka  e ita maka  la  kumpri lei maka ita nafatin sai vitima hanesan ne’e, maluk sira seluk senti e ami tamba saida? Ne’ebe ami senti hanesan tinan ba tinan ami maka hakneiak hela deit.” Hateten Komunidade Luis Ba Jornalista RKMM 02/07/2021.

Sarmentu Kuntinua hatutan Produtu lokal ne’ebe maka komunidade Agrikultor sira Produs maka hanesan Repolho,Fehuk Ropa,Ervilla,Koto, no Café, Inklui Produtus sira seluk tan, Maibe ho kondisaun Estrada ne’ebe at susar atu transporta ba merkadu hodi hetan osan ruma, Make nune’e obrigado tenki leba no tutur no mo’os tula deit iha kuda hodi lori ba iha merkadu. Tamba ne’e Eis xefe Aldeia ne’e kuntinua husu ba Governo atu toma netik konsiderasaun ba iha Prokupasaun hirak ne’e liu-liu Infarastrutura Bajiku hanesan Be mos Estrada no Eletrisidade.

“Ami husu ba Maun Governo sira se bele karik, to’o agora ami Estrada laiha e be mos laiha komesa 2.000 to mai 2021 agora ami maka nune-nune hela deit”. Hateten nia.

Entretanto Tur Observasaun Jornalistaa RKMM, Komunidade sira dada deit Be ho au betu laos ne’e deit utiliza mo’s hanesan Rin ba Eletrisidade.

Jornalista         Natalino Mendonça

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments