Komando PNTL Municipio Ainaro Husu Lideransa Lokal Kontrola Sidadaun Sira Ne’ebe Tama Ilegal

0
577 views

Komando PNTL Municipio Ainaro Husu Lideransa Lokal Kontrola  Sidadaun Sira Ne’ebe Tama Ilegal iha Municipio Ainaro hodi Prevene Transmisaun Covid-19.

Mensajen ne’e hato husi Komandante PNTL Municipio Ainaro Suprentendente Polisai Zustino Menezes, Hafoin de halao Distribuisaun Sasan no Aihan Nesasidades bajiku ba familia Kbi’it  laek uma kain 15 iha Postu Administrativo Maubisse Segunda Loron 5 fulan Jullu ne’e. Alende ida ne’e husu mo’os ba iha Foinsa’e sira no komunidade Enjeral atu kumpri regras no  Estadu Emergenjia ba Prvensaun Covid-19.

“Hau nia lia menon maka ne’e, hau hanoin iha situasaun ida agora dadauk iha Estado Emergenjia, Serka Sanitaria, halo ita bo’ok-an la dun livere la hanesan uluk, ita nia ekonomia fraku.Tamba ne’e husu nafatin ba ita nia Joven sira hotu-hotu ne’ebe partense ba Municipio Ainaro ne’e, tenki kontribui liu husi servisu makas Kumpri regras Saude Mundial liu husi ita nia Ministeriu Saude kona ba Prevensaun Covid-19 ida ne’e para ita bele ultrapasa tia. Mo’os fo hatene  Lideransa lokal sira no ema hotu atu hare ita nia sidadaun sira ne’ebe maka tama sai illegal,ne’e Importante liu para la bele lori moras ne’e tama iha Municipio Ainaro.” Hateten Komandante PNTL Municipio Ainaro ba RKMM 05.07.2021.

Tamba ne’e atu halo prevensaun ba Transmisaun Covid-19 Importante tebes tenki servisu hamutuk hosi Partes hotu. No mo’os Kumpri Nafatin Regras Estado Emergrnjia Inklui Regras OMS no Ministeriu Saude.

Jornalista         Joaquim de Fátima Coutinho

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments