Padre sira husi Jesuit Social Service Timor Leste, Apoia Nececidade Baziku ba Familia Afeitadu Dezastre Naturais no Kbi’it uma kain 138 iha Posto Maubisse

0
858 views

Padre sira husi Jesuit Social Service Timor Leste, Apoia Nececidade Baziku ba Familia Afeitadu Dezastre Naturais no Kbi’it uma kain 138  iha Posto Maubisse.

Iha lansamentu ba distribuisaun ne’ebe maka halao iha Prasa de Maubisse Sexta Loron 25 Fulan Junho ne’e, Amu husi Kongregasaun Sejuita Padre Julio Sousa hateten ida ne’e hanesan asaun Misereicordia ida atu ema hotu pasa mensagen ne’ebe  diak mo’os ba ema seluk liu husi asaun karidade ne’ebe maka halao dadauk ba Komunidade Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

“ Grupu Premeiru maka Ami husi Servisu Sosial Sejuita nian ne’ebe servisu hamutuk ho Igreja, entau ami mai iha ne’e husi Igreja. Ida ne’e laos NGO, Partidu, ho tan Grupu sira seluk ida ne’e husi Igrja. I grupu Sigundo maka kolega sira husi CPA ne’ebe, sira ajuda ami durante loron hirak ne’e nia laran halo Preparasaun ba sasan hirak ne’e hotu entaun sira mo’os ohin marka Presenja iha ne’e. Buat sira ne’ebe agora ita iha ne’e laos husi ema seluk husi familia balun ne’ebe iha itoan no husi  kolega balun ne’ebe iha itoan hodi tau hamutuk hodi oferese hikas ba maluk sira ne’ebe maka Presija liu. Ida ne’e atu dehan katak ita ho ita maka presija ajuda malu no tau matan ba malu tamba to’o bainhira maka ita nafatin depende ba ema. Tamba ne’e maka ami husi Kongregasaun Sejuita nian ne’ebe iha Igreja duni no ida ne’e hanesan asaun Misaregordia ida atu hotu-hotu bele pasa mensajen halo diak mo’os ba ema seluk.” Hateten Padere Julio Sousa husi Kongregasaun Sejuita 25/06/2021.

Ligado ho ida ne’e ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Muloko Xefe do Suku Maubisse Villa Wison Nivio Mendonca haktuir, hanesan Autoridade Suku Lori Konsellu do Suku Maubisse no komunidade afeitado Inundasaun no Kbi’it laek iha Suku Maubisse Agredese ba Apoiu hirak ne’ebe maka oferese ona husi Servisu Sosial Sejuita Timor Leste ba komunidade Suku Maubisse villa.

“Hanesan Xefe do Suku lori komunidade Maubisse liu-liu Komunidade kbi’it laek no komunidade afeitado sira hakark hato agradese bo’ot ba Amu Sejuita sira ho nini ekipa ne’ebe ho fuan bo’ot bele resposta ba ami nia Proposta  to’o rasik mai iha Suku Maubisse hodi halo distribuisaun direita baa mi nia komunidade afeitado sira. Tamba ne’e dala ida tan lori komunidade no mo’os kolegaa Xefe do Suku sira ne’ebe maka nia komunidade simu mo’os Apoiu husi Amu Sejuita sira maske ami la fo’o buat ida maibe ami reja nafatin atu nune’e aktividade tulun malu sira hanesan ne’e nafatin lao hodi fo’o Apoiu hanesan ba komunidade sira seluk ne’ebe maka prejisa tebes tulun sira hanesan ne’e.” Hateten Xefe do Suku Maubisse Villa ba Racom Maubisse 25/06/2021.

Entertanto Apoiu ne’ebe maka Oferese ona ba Komunidade Afeitado Inundasaun iha Postu Administrativo Maubisse Maka hanesn Fos,Kulisaun,Mina, Supermi, Inklui sasan dapur nian hanesan Sana,Tasu,Bikan,Kopu,kanoru,Garfu, no mo’os Maskra. Tuir Istimasaun ba osan kada uma kain ida hetan $140 Dolares Americano. Alende ida ne’e Mo’os Tuir dadus ne’ebe maka hatam hamutuk familia 150 Maibe ida ne’ebe maka simu no hetan Apoiu hamutuk familia 138, uma kain 12 maka la simu tamba la partisipa iha aktividade distribuisaun ida ne’e maske sasan iha. Tamba ne’e Apoiu hirak ne’e Oferese hikas ba Komunidade sira iha fatin seluk ne’ebe maka presija tebes tulun ida ne’e.

Jornalista         Natalino Mendonça

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments