Archebispu Dili Fo Bensaun ba Cruz iha Gruta Nosa Senhora Peregrina Lequibaulo Maubisse

0
1,136 views

Archebispu Arqui Diocese Metropolitana de Dili Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB fo Bensaun ba Cruz ne’ebe hari iha Gruta Nosa Senhora Peregrina Lequibaulo Maubisse.

Hafoin de Bensaun ho orasaun Sarani Liqiuibaulo Lori kedan Ai Kruz Santo ne’ebe maka hetan ona Bensaun  ba hari   iha Gruta Nosa Senhora Peregrina Liquibau-Ulo Suku Aituto Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro iha Sexta Loron 25 Fulan Junho 2021.

Alende ida ne’e ba Sarani Liqiubulo Amu Bispu Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB. Hateten Agradese ba Inisiativa Komunidade Lequibau-Ulo nian Maske iha Tempu susar nia laran komunidade sira foti matan hodi hateke ba Kruz, tamba Kruz sai hanesan sinal salvasaun ba ema hotu.

“Lequibau-Ulo mosu inisitiva ida ne’e maske iha susar nia laran ita bo’ot sira foti matan atu hateke ba iha Kruz, Nain Feto ajuda konvida ita bo’ot sira atu hari Kruz, atu nune’e konvida ita iha susar nia laran ita buka Maromak. Tan ne’e maka Kruz sinal salvasaun ninian fo esperansa ba ita Timor Oan sira liu-liu ba Sarani sira Liqiubaulo ninian, tan ne’e agradese teb-tebes ba Komunidade ida ne’e iha susar nia laran konvida ita hotu atu hari’i fila fali Kruz  fo hanoin ba ita atu hametin dala ida tan ita nia fiar, hafo’un dala ida tan ita nia domin ba ita Nain Jesus Cristo.” Hateten Amu Bispu ihaLequibaulo 25.06/2021.

Amu Bispu Kuntinua  husu ba Sarani no Komunidade Liquibaulu liu-liu ba foin sa’e sira Atu konsidera fatin ne’e sain hanesan fatin ne’ebe maka sagrado no hakmatek hodi hasae orasaun ba nai Maromak liu husi Ai Kruz Santo no Ilhas Nain feto, Ilhas São Jose ninian no Ilhas São Miguel Argajo ninian ne’ebe tau ona iha Gruta Nosa Senhora Peregrina Lequibaulo Maubisse.

“Tan ne’e fo hanoin ba Sarani sira hotu, liu-liu ba Jovens sira atu fatin ida ne’e sai fatin Orasaun ninian. Dala barak ita hakarak buka fatin ne’ebe maka hakmatek, atu bele reja, hasoru malu ho Maromak, rona Maromak Koalia, hare ba iha Ilhas Nain Feto ninian, hare ba iha Ilhas São Jose ninian, hare Mo’os ba iha Ilhas São Miguel Arganjo ninin no Kruz ne’ebe iha leten, fatin ida ne’e atu konvida ita hasoru malu ho Nai Maromak.”

Ih fatin hanesan Konsellu Pastoral Lequibau-Ulo,Martiho Maria Sarmento hateten Gruta ida ne’e Rasik hahu Konstroi husi Amu Bispu Diocese Maliana Hamutuk ho Sarani sira Wainhira Sai hanesan Amu Paroco iha Paroquia Imaculado Coração de Maria Maubisse, no inagurado iha Tinan 1.991  husi Amu Bispu Dom Carlos Filepe Ximenes Belo.

“Ohin ita nia Archebispu Metropolitana Dili   ne’ebe marka nia Presenja iha Kapela Liquibau-Ulo,Objetivo Premeiru maka ne’e  mai fo’o Bensaun ba iha Kruz ho Ilhas São Jose ho São Miguel. Gruta ida ne’e hahu husi Dom Norberto do Amaral uluk Amu Paroco iha Paroquia Imaculado Corasção de Maria Maubisse, e depois hetan inagurasaun iha 1.991 husi Dom Carlos Filepe Ximenes Belo. No hari Kruz ida ne’e hari husi Joven Inisiativador hodi kuntinua  servisu durante Estado Estado Emergenjia no Serka Sanitaria.” Hateten Konsellu Pastoral Leqiuibau-Ulo ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko 25.06.2021.  

Partisipa iha iha aktividade Espiritual ida ne’e Autoridade Lokal Postu Administrativo Maubisse,Jestor Radio Komunidade Maubisse Mauloko hamutuk ho Sarani Lequibau-Ulo Suku Aituto Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

Enternatanto Aktividade ida ne’e iha Lequibau-Ulo Maubisse lao ho Susesu to Remata, tamba hetan Seguransa Masimu tebes husi Seguransa Picoma Maubisse hamutuk ho PNTL Municipio no Postu Administrativo Maubisse.

Jornalista         Joaquim de Fatima Coutinho

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments