Komunidade Suku Maubisse Villa 106 Simu Vasina Astrazeneca Daruak Segunda ne’e

0
982 views

Komunidade Suku Maubisse 106 Simu Vasina Astrazeneca Segunda ne’e.

Numeru ne’e Kompostu husi  Maubisse Vila nen nolu (60) no Aldeia Liquitei ha’at nolu rein nen (46). Vasinasaun ida ne’e halao tamba liu hosi servisu kooperasaun ne’ebe maka Hospital Referel Maubisse halao ho Servisu Saude Municipio Ainaro. Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Segunda Loron 21 Fulan Junho ne’e Directora Hospita Referal Maubisse Gabriela da Conçeição Magno Pereira Klarifika katak.

“Hospital Refereal Maubisse Servisu Hamutuk ho Servisu Saude Municipio Ainaro, entau Ami ajuda halo Vasina ba Komunidade Sira, husi Suku sia ne’e ami foti Suku ida Suku Maubisse Ami hahu Vasina ba Komunidade Sira. Ne’ebe Komunidade sira ne’ebe ho tinan sanolu resin walu ba leten ami fo’o Vasina ba Sira, hahu ohin ita tau Postu rua Postu ida iha Aldeia Maubisse Villa no Postu ida iha Aldeia Liquitei.” Hateten Directora Hospital Referal Maubisse 21/06/2021.

Alende ida ne’e mo’os hospital Referal Maubisse maka responsabilidade ba halao Vasina Astrazeneca ba Komunidade Suku Maubisse nian Hanesan Mediku dra. Toribia Martins Coelho da Silva Berteni Kuntinua hateten liga ho Vasinasaun Astraxeneca ne’ebe maka halao dadaun iha Segunda Feira ne’e iha Sede Suku Maubisse Villa.

“Ami ekipa Vasina Covid-19 husi Hospital Refereal Maubisse ne’ebe maka responsabel ba Suku Maubisse nian, entaun ohin  dia 21 hamesam Premeira dia halao Vasinasaun iha iha Sede Suku Maubisse Villa halao ba Aldeia Villa nian. Maibe iha ne’e ami kobre hosi Aldeia tolu maka hanesan Aldeia Maubisse Villa, Hatufae, no Aldeia Liquitei. No Vasina ne’ebe ami halo Vasina ba komunidade sira maka Vasina Astrazeneca.” Hateten dra.Toribia

Vasina ida ne’e hanesan dose Premeiro ne’ebe maka Komunidade sira Simu ona  no sei semu fila fali Vasina dose Sigundo iha Semana Walu Tuir mai ne’ebe maka sei monu iha loron loron 26 Fulan Agostus 2021.

Jornalista         :Nonny Martins

Editor              :Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments