Komunidade Aldeia Tolu (3) Suku Manutaci seidauk hetan Asesu ba be mos

0
969 views

Komunidade Aldeia Tolu (3) Suku Manutaci seidauk hetan Asesu ba be mos Liu-liu Aldeia Cano-Udo Seidauk Asesu Total.

Tuir xefe do Suku Manutaci Manuela da Silva Caldas Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko loron 16 fulan Junho foin lalais ne’e hateten, Suku Manutaci Kompostu husi Aldeia ha’at ho total Populasaun  Rihun tolu atus ida sia (3.109) Uma kain Atus nen tolu nolu resin ida (631) ho numeru ne’e mairia seidauk hetan asesu ba be’e mos.

“Iha ne’e hau ho hau nia Aldeia Total ha’at ba Aldeia ida Raebuti-Udo maka komunidade maioria ona maka hetan ona be mos, ba Aldeia Cano-Udo no Aldeia rua tan ne’e sei susar hela be mos. Husi Aldeia Rarbuti-Udo ne’ebe maka hetan ona be mos ne’e sai hanesan ejemplu baa mi nia komunidade sira, atu nu’une’e se Plan Suporta tan karik  ba ami nia Aldeia Tolu ne’ebe maka seidauk asesu ba be mos ne’e ami  Prontu atu koopera nafatin.” Hateten Xefe do Suku Manutaci 16/06/2021.

Tamba ne’e Autoridade Suku ne’e husu ba Governo laos deit ba Plan Internasional atu toma netik konsiderasaun ba Prokupasaun Komunidade Suku Manutaci  nian liga liu ba be’e mos, tamba iha Suku Manutaci Komunidade Aldeia Canudo maka la asesu total ba iha be mos.

Ligado ho ida ne’e Tuir Administrador Postu Administrativo Ainaro Villa Nazario de Araujo hateten hanesan Autoridade Lokal iha Postu iha Plano Maibe bajeia mo’os ba iha Stuasaun Aktual. Tamba ne’e nafatin buka Meus atu koopera nafatin Agenjia sira oinsa atu kanaliza be mos ba komunidade sira liu-liu Aldeia Cano-Udo ne’ebe maka to’o ohin loron seidauk hetan be mos.

“Hanesan Autoridade lokal ita iha plano maibe tamba ho Governo hensan ne maka ita nafatin buka meus atu koopera nafatin ho Agrnjia sira liu-liu Agenjia Internasiona no NGO lokal  para oinsa bele kanliza be mos ba komunidade Aldeia Can-Udo ne’ebe to’o Agora seidauk  hetan be mos.” Hateten Nazario de Araujo Xefe do Postu Ainaro Villa

Total Populasaun Suku Manutaci Rihun tolu atus ida sia (3.109) Uma kain Atus nen tolu nolu resin ida (631) ho numeru ne’e mairia seidauk hetan asesu ba be  mos.

Jornalista         :Junior Martins Villa

Editor              :Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments