Adm Postu Administrativo Ainaro Villa Agradeze ba Plan Internasional Tamba Bele Dada Be Mos ba Komunidade Aldeia Rae-Buti Udu

0
964 views

Administrador Postu Administrativo Ainaro Agradeze ba Plan Internasional nia Tulun ba Komunidade Suku Manutaci Liu husi Kanalizasaun ba Mos.

Lian Agradesementu ne’e hato husi Administrador Postu Administrativo Ainaro Villa Nazario de Araujo loron 16 fulan Junho ne’e, Wainhira Partisipa iha Seremonia Inagurasaun Sistema be mos ne’ebe maka Servisu direita husi Komunidade sira no hetan Aoiu Matreal husi Plan Internasional Municipio Ainaro, no be mos ida ne’e Rasik dada husi Area Hut-Lau mai iha Area Diur-Udo Aldeia Raebuti-Udo Suku Manutaci Postu Administrativo Ainaro Villa.

“ Hanesan Governo Lokal ho nia sentimentu ne’ebe maka agradese tebes no kontenti ba Plan Internasional ne’ebe maka apoiu matreal no mo’os Xefe Aldeia no Xefe Suku hodi mobilija komunidade sira servisu ho voluntariumente ba kanalizasaun ba be mos mai to’o iha fatin ida ne’e. Tamba ne’e hanesan Governo lokal agradese ba iha Apoiu hirak ne’e.” Hateten Nazario de Araujo ba Racom Maubisse 16/06/2021.

Tuir Xefe Aldeia Raebuti-Udo Alipio de Araujo Apresia ba Plan Internasional nia tulun hodi hkaman Komunidade sira nia halerek durante tinan barak nai laran, Maske bairu balun hanesan Hau-udo seidauk Asesu mo’os ba iha be mos.

“Ami apresia tebes ho NGO Plan Internasional tamba ami  povu nia halerik sira iha intrese fo matreal mai ami hodi halo kanalizasaun ida ne’e. Tamba ne’e hakarak ka lokohi hanesan komunidade ita tenki servisu ho voluntariomente. Agora dadauk sira ne’ebe maka Asesu dadaun ba be ida ami dada ne’e iha uma kain nen nolu resin tolu (63) maka asesu direita ba be ne’e.” Hateten Alipio de Araujo 16/06/2021.

Entertantu Partisipa iha Seremonia inagurasaun seitema be mos ida ne’e Partisipa husi Admonistrador Postu Ainaro Villa,Reprejentante SAS Municipio Ainaro, Jrente Plan Internasional Municipio Ainaro ho ekipa Hamutuk Autoridade Suku Manutaci Inklui Komunidade sira iha Suku Manutaci.

Jornalista         :Junior Martins Villa

Editor              :Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments