Xefe do Suku Manetu husu ba Ministeriu Saude Atu Sosializa Informasaun kona ba Covid-19

0
1,119 views

Xefe do Suku Manetu  husu ba Ministeriu Saude Atu Sosializa Informasaun kona ba Covid-19 Vasinasaun Inklui Teste Swab ba Komunidade Sira iha baje.

Ejisensia ne’e hato husi Xefe do suku Manetu Postu Administrativo Maubisse Alfredo Martins iha Enkontru Sensibilazasaun ba Covid-19 no Vasinasaun ne’ebe maka halao durante loron ida iha Salaun Hospital Referel Maubisse loron 11 fulan Junho ne’e, Tuir Xefe do Suku ne’e hateten.

“Kona ba Prevensaun ba sosializasaun hau hanoin la bele halo ida ne’e iha Postu deit tenki ba to’o baje Aldeia ne’eba. Ne’ebe hau hanoin Xefe suku sira mesak la bele, ami la bele espelika buat ne’e ba Komunidade.  Ne’ebe hakark dehan ita servisu hamutuk  maka ne’e  Premeira homen ne’e maka Saude,  saude Koopera ho Seguransa, Kopera ho Estatal, Administrador Municipio mai Postu, Xefe Aldeia Xefe Suku para ita Servisu ekipa. Para ita tun iha baje halo sosializasaun Ami organija Povu mai iha fati refere ita bo’ot sira maka fo’o teknikamente kona ba ida ne’e ba iha komunidade sira kona ba Covid kona ba vasina e mo’os Swab. Ami mesak povu la fiar, tamba saida maka Povu la fiar  tamba rona Rumoris bar-barak fo’o sai mo’os iha berita Telvisaun Rttl no Gmtv ita nia Ministra haksesuk malu ho lider Nasioanl entaun prejudika Povu la fiar duni.” Hateten Xefe do Suku Manetu 11/06/2021

Ejisensia hanesan hato mo’os hosi Derektur da Eskola Tekniku Vokasioan Agrikola Hohorai-Quic Postu Admiistrativo Maubisse Paulo Doutel Sarmentu, tuir Direktur Eskola ne’e hateten.

“Se Estatal iha linha de koordenasaun metin karik bele koopera ho Ministeriu rua seluk buat sira hanesan ohin ami mai rona ne’e nia tenki ba to’o iha karaik para ema bele komprende, agora Presidente dekreta Governo ezekuta  ikus mai Governo hatudu fali liman sala maka xefe suku sira, hau hanoin ida ne’e laos fatin maka iha ne’e. Atu rekomenda hela Mesmu iha Leten   Konsidera Presenja Pandemia  Covid ne’e hanesan Prejente ida ba Grupu balun maibe diak liu ita karaik ne’e tenki koopera lalais hamutuk para atu bele halo prevensaun ne’e lalais, duke ita tara an hela ba leten  Prontu buat ne’e ita la  Prevene maibe baut ne’e ita memberpanjangkan fali. Tamba ne’e maka hau dehan se bele Autoridade Municipio Tenki Koopera ho Administrador do Postu hamutuk ho xefe Aldeia no Xefe Suku sira e kopera mo’os NGO sira hanesan dadauk ne’e  liu-liu Koopera metin ho Hospital para aprejentasaun sira hanesan ne’e tenki tun lalais ba iha karaik.” Tenik Paulo Doutel Sarmento 11/06/2021.

Hatan ba iha ejisensia hirak ne’ebe maka hato Husi Xefe do Suku Manetu no Direktur Eskola ESTVA, Responsabel Maximu Hospital Referal Maubisse Gabrela da conçeicão Magno Pereira hatan katak.

“Xefe suku sira no Xefe Aldeia sira atu hatene. Ami nia knar ne’e atu atende deit Pasiente iha Hospital entau kona ba prevensaun, advokasia sira, Promosaun sira ne’e tenki ativo husi  servisu Saude Municipio Sira. Hanesan iha Maubisse ne’e tenki Liu husi Klinika S.Joaquim no mo’os iha Postu balun ita nia Mediku sira no Infermeru sira iha ne’eba sira nia papel maka atu halo promosaun, ita hatene katak se Hospital maka halai sai fali hosi Lutu ne’e mo’os orsida nia Impaktu la diak ba iha servisu sira, tamba ema idak-idak iha ninia area. Maibe karik hanesan ohin ita bo’ot sira hato katak Presija ema sude maka tenki ba halo Sensibilizasaun ka fo informasaun ne’e depende ba  se NGO Maharu ka NGO sira seluk maka hakarak servisu hamutuk maibe ita tenki iha lisesnsa husi Servisu Saude Municipio nian.” Heten Responsabel Maximu Hospital Referal Maubisse 11/06/2021.

Entertato Prokupasaun hirak hato Liu husi Ekontru Sensibilizasaun ne’e maka halao Husi Fundasaun Maharu hamutuk ho Hospital Referal Maubisse Kona ba Prevensaun Covid-19 no Vasinasaun ne’ebe maka halao durante loron ida iha salaun Hospital Referal Maubisse Sesta Loron 11 Fulan Junho 2021.

Jornalista         : Nonoy Martins

Editor              :Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments