Xefe do Suku Mulo Hatobulico, Hateten ho Estado Emergensia fo Impaktu ba Ekonomia Familia

0
948 views

Xefe do Suku Mulo haetetn ho Estado Emerjenjia fo Impaktu ba Ekonomia familia Liu-Liu ba Komunidade Sira ne’ebe maka Kreditu.

Prokupasaun ne’e hato husi Xefe do Suku Mulo Postu Administrativo Hatobuilico Jose Florindo Andrade iha enkontru ne’ebe’e maka Orgniza hosi Forum Ong Timor Leste FONGTL Segunda ne’e iha Salaun Administrasaun Municipio Ainaro. Tuir Autoridade komuitario ne’e hateten Komunidade sira ne’ebe maka Kredito senti Prokupado tebes Tamba Produtu la Folin iha Merkadu.

“Ho E.E ne’e fo’o Impkatu bo’ot duni ba ami nia ekonomia liu-liu ba sira ne’ebe’e maka kredito iha Banco hanesan iha BNCTL, Moris Rasik No Kaibauk. Tamba Komunidade sira ba Kredit sira laran metin ba iha sira nia Produtu ne’ebe maka sira kuda hanesan fehuk ropa,Repollu, no modi sira seluk Mas agora dadaun ne’e tamba E.E ami maka sosa ba malu fali se ami maka sosa ba malu ne’e konformi ami nia hakarak deit. Uluk ami nia Fehuk ropa iha ne’eba ne’e Pelumenus to’o Deza Oeto e dolar mai karaik maibe agora iha deit Seis dolares ne’ebe la bele halo buat ida ne’ebe ami nia ema kreditu sira dada is makas los ba ida ne’e.” Hateten xefe do Suku Mulo 07/06.2021

Prokupasaun hanesan hato mo’s hosi Reprejentante Centru Juventude Municipio Ainaro Antonia da Costa Pereira. Tuir Antonia hateten ho Estado Emergensia Produtu Komunidade nian hanesan Café dodok deit iha  café laran sira.

“Agora ami nia Municipio Ainaro tuir ami nia hare’e ami barak moris ho Café no mo’os balun kuda Baunila agora tempu café sira ku’u ona café, oinsa sira nia produtu café ida ne’e lori ba fa’an to Dili. Baibain tinan- tinan ne’e  Governo Sosa ho kilo ida $050 cent ou $035cent. Fa’an hodi selu sira oan nia eskola  e mo’os sustenta sira nia uma laran, hau hanoin café  barak iha café laran sira husik dodok deit tamba folin laiha ona ida ne’e maka problema bo’ot ida mai ita.” Kuntinua hateten Antonia 07/06/2021.

Ligado ho ida ne’e mo’os tuir Jerente Plan  Internasional Municipio Ainaro Valentim Spinola hateten Agora dadaun Komunidade sira infrenta hamlaha liu-liu iha Area Rurais sira, maske hosi Plan Internasional rasik halao ona intervensaun balun liga ho Estado Emergensia Aumenta tan ho Dezastre Indundasaun ne’ebe maka akontese iha inisiu fulan Abril ne’e.

“Liga ba iha Situasaun jeral komunidade nian, ita hare katak ho situasaun emergensia mai tan ho inundasaun ne’ebe akontese fo’o implikasaun bo’ot ba ita nia komunidade sira nia moris lor-loron nian. Agora dadaun hau bele dehan ami halo mo’os intervensaun balun ba iha area rural sira komunidade barak maka falta aihan, aihan ne’ebe atu bele dehan hanesan fo’os, mina, no Seluk tan. Tamba sira la bele asesu ba Merkadu sira iha modo, batar, koto, no mo’os iha to’os buat sira ne’e bele iha mas liga ba aihan ne’ebe maka saudavel liu sira tenki mai merkado hodi sosa fo’os mina no Seluk tan sira laiha kbi’it atu sosa ida ne’e. Ida ne’e se ita dada Estado Emergensia ne’e kleur Komunidade sira sei hamlaha no agora dadaun ema balun hamlaha ona.”Hateten Jrente Plan Municipio Ainaro 07/06/2021.

Prokupasaun hirak ne’e hotu hato’o iha Enkontu ne’ebe maka halao ho FONGTIL durante loron ida iha Salaun Administrasaun Municipio Ainaro Segunda foin lalais ne’e.

Jornalista  :Joaqim de Fatima Coutinho

Editor                  : Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments