Xefe do Suku Maubisse Villa: EE ho SS Komunidade laba halo Tratamantu iha Hospital Maske sira Moras hela

0
957 views

Xefe do Suku Maubisse Villa: EE ho SS Komunidade laba halo Tratamantu iha Hospital Maske sira Moras hela.

Xefe do Suku MAubisse Villa Wilson Nivio Mendonca hato Assuntu ne’e iha Surumutuk ne’ebe maka halao  ho Koordenador Advokasia Forum Ong Timor Leste iha Salaun Administrasaun Municipio Ainaro Segunda feira ne’e.

“ Tuir Ami Autoridade nia observasaun problema bo’ot ida  durante Estado Emergenjsa no Serka Sanitaria ita nia komunidade barak teb-tebes maka la kohi ba konsulta iha Hospital maske sira moras hela. Entaun tuir observasaun ami nian hare numeru ba Pasiente sira iha ne’eba ne’e menus ema ne’ebe baisa ne’e dala ruma ida ou rua deit, tamba Problema husi ita nia sosializasaun informasaun ba iha ita nia komunidade sira menus ho situasaun ne’ebe ita hotu hatene katak komunidade tauk ba Hospital tamba teste Swab wainhira sira Positivo tauk mo’s tama Kuarentina ida ne’e maka halo komunidade sira barak la ba hospital dala ruma sira moras sira utiluza deit tratamentu tradisional. Hau hanoin ida ne’e maka hau nia rekomendasaun ba Governo oinsa bele uja rekursu  hanesan Governo nia liman ain hanesan ami bele fahe informasaun ba komunidade sira atu obriga sira ba halo tratamentu iha hospital wainhira sira hetan moras tamba ho situasaun ida ne’e, sira tauk atu hakbesik an ba iha hospital, ida ne’e maka ami nia observasaun iha baje.” Tenik Xefe suku Maubisse 07/06/2021.

Ligado ho ida ne’e Mo’os tuir Xefe do Suku Manutaci Postu Administrativo Ainaro Villa Manuela da Silva Caldas kuntinua dehan, tuir xefe do suku Manutaci  nia Komunidade rasik la kohi ba halo tramentu iha Hospital tamba Trauma ba Teste Swab no Vasina, liga ho situasaun aktual ne’ebe maka akontese iha Suku Manutaci.

“ Ami nia Komunidade ne’e buat ida trauma ne’e maka barak liu, e aumenta tan ho gosip, tamba akontese iha semana kotuk  hau nia alin joven ida nia tinan 23 nia atu partu nia trauma ida ne’e, sorti hau ho orang tua sira iha lae karik nia bele mate. Tamba ne’e ami telfoni ba Ambulancia to ‘o ba para iha nia uma oin bebe ne’e moris tia. Ho ida ne’e  ita bele dehan moris iha dalan deit.” Haktuir Xefe do Suku Manutaci 07/06/2021.

Maske nu’une’e xefe do suku ne’e kuntinua dehan, nafatin sosialija informasaun ba iha komunidade sira atu ba halo tratamentu iha vasilidade saude sira.

Ligado ho Prokupasaun hirak ne’e koordenador ba Advikasia Forun Ong Timor Leste Ivo Colimau Lay nafatin Ekonraja Autoridade lokal sira atu kuntinua fahe informasaun ba komunidade  atu hakbesik an iha Hospital no Vasilidade saude sira ne’ebe ejisti ona iha kada suku sira. Tuir Ivo Colimau hateten teste ba Swab ne’e rasik laiha Politizasaun.

“Se Governo maka hakarak Politiza sasan ne’e  hau oras ne’e Kuarentina ona hau ne’e mai swab ida ne’e ba dala 13 ona mais negative hela deit. Iha Swab Test ne’e  laiha buat ida Politizasaun ka dramatizasaun ne’e laiha ida ema sira iha ne’eba ne’e servisu ho Profesional duni.” Hateten Ivo Colimau Lay 07/06/2021.

FONGTIL mo’os Konsideira  Profesionalidade servisu Governo nian tamba tuir observasaun Forum Ong Timor Leste nota katak servisu Governo nian Liga liu ba Parte saude nian la halo diskriminasaun ba iha nia sidadaun sira.

Jornalista  :Joaqim de Fatima Coutinho

Editor                  : Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments