FONGTIL Halao Enkontru ho Rede Sosidade Civil no Autoridade Lokal Municipio Ainaro

0
1,304 views
  1. FONGTIL Halao Enkontru ho Rede Sosidade Civil no Autoridade Lokal Municipio Ainaro.

Enkontru ida ne’e halao iha Salaun Administrasaun Municipio Ainaro Segunda Loron 07 Fulan Junho ne’e. Objetivo husi Enkontru ida ne’e hodi fahe informasaun  no hanoin hosi Organizasaun Sosidade Civil Municipio Ainaro Kona ba Impaktu hosi Estado Emergesia no oinsa Papel Rede Sosidade Civil sira nian hodi Apoiu Governo iha Situasaun Aktual atu halo Prevensaun no Metigasaun ba Pandemia Covid-19.

Relasiona ho ida ne’e ba Jornlista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Secretaria Municipio Ainaro Aguida Judit Mendonca hateten.

“Diak ita Apresia ba Presenja FONGTIL nian ne’ebe maka ohin marka enkontru iha Administrasaun Municipio, kooperasaun ne’e entre FONGTIL ho Administrasaun Municipio. Presenja ne’ebe maka FONGTIL sira mai iha Ainaro oinsa maka bele halibur informasaun no halibur dadus sira kona ba situasaun aktual ne’ebe maka ita nia komunidade iha Municipio Ainaro infrenta liu-liu hare ba iha ita situasaun E.E ne’ebe maka agora dadaun  lao hela I oinsa maka atu hare ba iha servisu sira ne’ebe maka durante ne’e Administrasaun Municipio Ainaro halao ho ekipa tomak halao hela liu husi ekipa TACKFORCE Prevensaun Covid ninian hare mo’o ba iha Problema sira seluk ne’ebe maka komunidade sira infrenta. Ida ne’e Parte ida ke importante tebes atu hosi Parte Sosidade Civil mo’os bele akompanha Servisu balun ne’ebe maka durante ne’e Administrasaun Ainaro halo, Importante tebes ba ita maka nfatin  ita atu servisu hamutuk atu bele tranforma informasaun sira ne’e ba komunidade sira nu’une’e ita bele prevede Surtu Covid-19 iha ita nia rain.” Hateten Secretaria Municipio Ainaro Aguida Judit Mendonca ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse 07/06/2021.

Iha fatin hsnesan Koordenador Avokasia Forun Ong Timor Leste FONGTIL Ivo Colimau Lay hafoin de halo diskusaun ho Organizasaun Rede Sosidade Civil no Autoridade Loka iha Municipio Ainaro ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Hatuir.

“Objetovo husi enkontru ida ne’e para atu bele husu no rona informasaun sira ne’ebe maka sirkula no ejisti iha Municipio Ainaro durante implementasaun husi E.E ne’e para atu rona impaktu saida deit mosu durante implementasaun E.E ba seitor hanesan Socio Ekonomia Kultura hanesan ba iha Eduksaun, ba iha Saude,ba iha Agrikultura, liu-liu ba Mikro Impreja sira ne’e, no mo’os ba iha seitor sira seluk ne’ebe maka ohin diskuti iha ne’e. Ne’e duni informasaun sira ne’e sai hanesan bukae ida ba iha FONGTIL hodi ba iha Parte Nasional atu husu sira intervensaun imediatamente ba situasaun sira ne’ebe maka  povu iha Municipio Ainaro ejerse”. Hateten Koordenador Avokasia FONGTIL 07/06/2021.

Alende ida ne’e FONGTIL mo’os sei loke Komunikasaun  ho Autoridade Masimu Muncipio Ainaro liu hosi Relatoriu ne’ebe hato direita husi Rede Sosidade Civil Municipio Ainaro hamutuk ho lideransa Komunitaria sira hafoin de inkamina Relatorio ba Administrador Municipio Ainaro hode hare ba iha Informasaun Hirak ne’e.

Partisipa iha Suurumutuk ida ne’e Sercetaria Municipio Ainaro, Adjuntu Komandante PNTL Municipio Ainaro, Jerente Plan Internasional Municipio Ainaro, Reprejentate Administrador Postu Ainaro Villa, xefe do Suku MAnutaci, Mulo,no Xefe do Suku Maubisse Vila, Iklui Organizasaun Nao Govermentais sira ne’ebe maka ejisti iha Municipio Ainaro.

Jornalista  :Joaqim de Fatima Coutinho

Editor                  : Moises da Silva Magno    

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments