Estrada Koikoko Suco Nunumoge Liga PA Hatobuilico Kondisaun At

0
913 views

Estrada Ligasaun Suco Nunumoge Ba PA Hatobuilico Kondisaun At Difikulta Komunidade Transporta Produtu  ba iha Merkadu iha tempu udan.

Tuir Xefe Aldeia Hatu-Serque Alfredo do Carmo Araujo ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Kuarta Loron 03 Fulan Junho ne’e haktuir.

“Estrada ne’ebe maka hosi Area Ainaro Mai Parte Nunumoge liga ba Ermera ne’eba tamba iha Suku Nunumoge ne’e kompostu hosi Aldeia Walu(8) Hosi Kompanhia sira mai servei no sukat ona maibe to ohin loron rejultado laiha. Nebe ami husu ba Nai ulun Sira bele hanoin to’ok dalan ida hanesan ne’e tamba dalan ida ne’e mo’os liga hosi Municipio Ainaro ba Ermera,tamba iha ne’e se dalan ne’e maka hanesan ne’e iha tempu udan prdutu lokal hanesan kafe kareta mai la diak e lori fali mo’os modo ba fan iha merkadu la bele ba tamba Kondisaun fo impaktu tebes ba Komunidade sira nia moris.” Hateten Xefe Aldeia Hatserque 03/06/2021.

Alende ida ne’e difikulta mo’os Vizitantes sira ne’ebe maka vizita ba Ilhas Nain Feto iha Foho Ramelau  Loron 7 fulan Utubru kada tinan. Tamba Foho Ramelau lao ba ema ida deit maibe ba fatin hotu-hotu Tamba ne’e xefe aldeia ne’e husu ba Governo Atu tau Mo’os Atensaun ba iha Prokupasaun  ne’e.

Prokupasaun hanesan hato no’os hosi Juventude Suku Nunumoge Elias Pereira Xavier ne’ebe maka Asumi knar hanesan Konsellu Juventude Postu Administrativo Hatobuilico hateten.

“Dezemvolvemento importante ida maka Seitor Infrastrutura hanesan Estrada, Eletrisidade, Be’e mos, no Edukasaun. Husi ita nia dalan Nasional diak ona maibe ita nia dalan sira hanesan komunika ba Ramelau ne’e hau hanoin Estrada ida ne’ebe grafe tebes, ne’ebe hau hanoin dala ruma ita Prokupa ba iha seitor Turizmu maibe baje ba Turizmu ne’e maka Estrada, liga mo’os Produtu lokal Povu nian dala barak Povu sira la bele lori sira nia produtu lokal asesu ba iha merkadu, maibe tamba nesasidade obriga Pasensia tenki tula deit ho kuda.” Hateten Juventude Suku Nunumoge ba jornalista Racom Maubisse 03/06/2021.

Tamba ne’e Juventude ne’e husu ba Ministeriu Obras Publika atu tau Prioridade ba iha prokupasaun hirak ne’e  tamba Foho Ramelau sai hanesan Fatin ida ne’e maka sai koinesidu iha Timor no Mundu.

Jornalista         : Junior Martins Villa

Editor              : Moises da Silva Magno        

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments