Administrador Municipio Ainaro Komprometido halao Konstrusaun foun ba Eskola Paralelu Dorabi Edi Maubisse Iha 2022

0
1,096 views

Administrador Municipio Ainaro Komprometido halao Konstrusaun foun ba Eskola Paralelu Dorabi Edi  Maubisse Iha 2022.

Lia hirak ne’e hato hosi Administrador Municipio Ainaro Leovigildo Amaral Preira ba Komunidade Suku Edi iha loron 02 Fulan Junho ne’e, Wainhira vzita no hare direita kondisaun Eskola Paralelu Edi Dorabi ne’ebe maka Konstroi hosi Komunidade sira iha Tinan 2018.

Sekarik Proposta Pasa hau sei ho ekipa sei Mai halo lansamentu ba projetu ne’ebe sei tama iha tinan 2022 hau hanoin Eskola ne’e liu tamba hau hakarak ita nia oan sira hela iha eskola ne’ebe diknu ba sira nu’une’e sira bele aprende” Hateten Adm Municipio Ainaro ba Komunidade Suku Edi 02/06/2021.

Ligado ho ida ne’e Administrador Municipio Ainaro ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko iha Suku Edi hateten, sei halo Proposta ba iha Governo Central atu konstroi uma eskola Permanente ida Ba Estudante Eskola Paralelu Edi Dorabi ne’ebe nia lokalizasaun iha Suku Edi Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

“Tuir mai atu halo Proposta ida ba Governo Central karik iha Posibilidade Kontroi uma Permanente ida mais ou menus sala tolu  ba ita nia oan sira hodi simu material ne’ebe fo’o husi Professor sira.” Hateten Administrador Municipio ba Jornalista Racom Maubisse 02/06/2021.

Administrador Municipio Ainaro ne’e Kuntinua dehan, nafatin iha Esforsu hodi hakbesik liu ba iha komunidade sira, liu-liu ba ema Kbi’it laek sira, no ida ne’e maka Promesa Administrador Municipio Wainhira Simu Pose hodi asumi knar hanesan Administrador Municipio Ainaro.

Jornalista         : Augostu Alves

Editor              : Moisese da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments