Plan Internasional Servisu Hamutuk Fundasaun Maharu Sei Promove Direitu Labarik No Feto Sira Iha Municipio Ainaro

0
806 views

Plan Internasional Servisu Hamutuk Fundasaun Maharu Sei Promove  Direitu Labarik No Feto Sira Iha Municipio Ainaro.

Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Kordenadora ba Projeito Hosi Plan Internasional Etelvina Fatima hateten, hosi parte Plan Intenasioanal nia servisu foka liu ba Promosaun direitu labarik,  liu-liu ba feto sira, Liga mo’os  ba iha Redusaun Risku Dezastre ne’ebe maka Plan Servisu hamutuk ho Parseiro Ria no Fundasaun Maharu ligado Implementasaun Programa iha Eskola Tarjeto sira iha Municipio Ainaro no Aileu.

 “Ita hatene katak Hosi Parte Plan nian Foka liu ba iha promosaun direitu labarik feto no feto sira atu oinsa sir abele goja sira nia direito bajiku hanesan agora dadaun ita hare dadauk iha ita nia rai laran. Liga mo’os ba iha Projeto ka Programa kona ba Rdusaun Risku Dezastrene’ebe maka Plan servisu hamutuk ho nia Parseiru Ria no Maharu ne’ebe implementa iha Municipio Aileu no Ainaro, hodi koopera no servisu hamutuk ho Edukasaun sira hasae koinesementu alunus sira no manorin nain sira kona ba sira adaptasaun kona ba Risku Dezastre.”Hateten Etelvina Fatima Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko 27-05.2021

Alende ida ne’e mo’os aktividade ne’ebe lao dadauk hetan Koperasaun diak tebes hosi Komunidade sira ne’ebe halao hosi no Implementa hosi Parseiru Plan Internasional Fundaaun Maharu iha Municipio Ainaro.

Entretanto objetivo hosi projetu ida ne’e rasik oinsa atu hasae kapasitasaun ba iha Sosidade sivil hodi kuntinua hikas fo kapasitasaun ba iha Juventude feto no mane sira, no mo’os ba ema ho difisiensia.

Jornalista Joaquim Coutinho

Editor Moises Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments