Gaudencio Lopes: Husu Direjentes Eskola Sira Kopera Hamutuk Ho NGO No Kompanhia Sira Ne’ebe Halao Programa Iha Kada Eskola

0
599 views

Gaudencio Lopes Husu Direjentes Eskola Sira Kopera Hamutuk Ho NGO No Kompanhia Sira Ne’ebe Maka Halao Sira Programa Iha Kada Eskola Sira.

Mensagen ne’e hato hosi Pontu Fokal Servisu Edukasaun Municipio Ainaro Gaudencio Lopes Ligado ho Eskola balun ne’ebe maka La simu Implementasaun Programa NGO nian  iha Eskola. Tamba ne’e husu nafatin ba iha Direjentes Eskola Atu Simu atu simu NGO sira ne’ebe maka halao Implementasaun Programa iha Eskola sira.

 “Hau nia Maensagen ba Eskola Hotu, komesa hosi Encino Pre Eskolar to ba iha Secundario Tekniku Vokasional, baibhira iha ita nia NGO ruma duador ruma tama mai vafor ida ita bo’ot sira simu la bele Mensiona katak osan iha ou laiha. Maibe ita bo’ot sira hare ba iha programa sira ne’ebe maka sira lori tamba ne’e diak ba ita nia eskola no mo’os diak ba Futuru ita nia oan sira nian.” Hateten Pontu fokal Edukasaun Municipio Ainaro Gaudensio Lopes ba Racom Maubisse Mauloko 27.05.2021

Tamba ne’e Gaudensio Sujere nafatin ba Plan Internasional hamutuk ho ninia Parseiru Fundasaun Maharu no Nafofila atu servisu hamutuk nafatin ho Parte Edukasaun hodi tau Atensaun Masimu ba iha labarik sira nia Futuru Liu Hosi Edukasaun.

Entertanto Programa ne’ebe maka sei Implementa hosi Fundasaun ligado ho Parte Edukasaun nian sei halao ba iha Eskola Tarjeito Hamutuk Sanolu Resin nen iha Municipio Ainaro.

Jornalista Joaquim Coutinho

Editor Moises Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments