Eskola Paralelu Dorabi Edi Maubise Tama Ona Iha Plano Miniteriu Edukasaun

0
885 views

Eskola Paralelu Dorabi Edi Maubise Tama Ona Iha Plano Miniteriu Edukasaun.

Prokupasaun koba ba kondisaun Eskola Paralelu ne’e relata hosi Koordenador Eskola EBF Suku Edi Mateus da Silva Liu hosi Enkontru Rede ne’ebe maka Organiza Hosi Fundaaun Maharu iha Municipio Ainaro ne’ebe maka Partisipa Mo’os hosi Potu Fokal Servisu Edukasaun Municipio Ainaro. Tuir Koordenador Eskola ne’e hateten, Halo ona Proposta hatama  ba Edukasaun Municipio maibe seidauk hetan Resposta Ruma.

“Kona ba eskola ne’e ami halo ona Proposta hatama to mai iha Municipio to Agora seidauk hetan Resposta, Tamba ne’e maka ita nia Midia sira ba Intervista duni ho Ami nia Mestre sira hodi hare derita kondisaun ne’e. Maibe iha Eskola ne’e maske sala rua deit maibe meja ho kadeira falta teb-tebes.” Hateten Koordenador EBF Edi Mateus da Silva iha Surumutuk ne’ebe maka organiza hosi Fundasaun Maharu ho Plan Internasiona iha Municipio Ainaro 27-05-2021.

Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Pontu Fokal Edukasaun Municipio Ainaro Gaudensio Lopes hateten, Eskola Paralelo Edi Dorabi hosi Parte Edukasaun Foti  no tau iha Plano. Prokupasaun hirak ne’e hosi Edukasaun Municipio Ainaro Hato ona  ba Ministeriu Liu Hosi Directur Infarastrutura Nivel Nasional.

“Hau Agradese ba Radio Mauloko ne’ebe maka Publika ona Noticia ida ne’e , hau mo’os kolia ona ho Directur Infrastrutura Nasional iha Ministeriu katak kondisaun ida ne’enebe maka la merese sira uja iha eskola ,tan ida ne’e Ministeriu Edukasaun tenki tau Atensaun didiak Premeiru ba Sira nia uma Sigundu kona ba sira nia Mobiliariu, tamba ita hotu akompanha katak labarik sira hakdasak deit iha rai hodi halao Prosesu Aprendisajen uja fila fali kadeira sai fali hanesan meja” Hateten Pontu Fokal Edukasaun Municipio Ainaro Gaudensio Lopes ba Jornalista Racom Maubisse 27-05-21

Tamba ne’e husu ba iha Directur  Sentru atu rekolha dadus lalais hodi supmete ba edukasaun Municipio Ainaro hodi hare kona ba kondisaun ne’e. Alende ida ne’e mo’os Eskola refere tama ona mos iha Plano Ministeriu nian.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments