Ekipa Nasional Turizmu Komunitario Vizita Grupu Produsaun Kafe Iha Maubisse

0
964 views

Ekipa Nasional Turizmu Komunitario Vizita Grupu Produsaun Kafe Iha  Maubisse

Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Tekniku Espesialidade Turizmu Komunitario Municipio Ainaro Agostiano de Araujo Haktuir iha Sabado Fim de semana ne’e hateten Objetivo hosi aktividade ne’e hodi halo Suvei no levantamentu dadus ba iha Turizmu Mambae Coffe Treal ne’ebe maka tama mo’os iha konseitu Turizmu  Komunitario.

 “Objetivo hosi Ami ho ekipa Nasional Tun atu halo Survei ka levantamentu dadus ba iha Trizmu Mambae Coffe Treal iha Konseito Turizmu Komunitario ida, ne’e ami ba vezita liu Grupu organizado sira ne’ebe maka antes ne’e organiza an ona hodi halo aktividade Produsaun Kafe.hanesan ita hotu hatene katak liu hosi ida ne’e mo’os ita sei lori Turizta ba Vizita Produsaun Kafe sira liu hosi Prosesu tradisional, no ida ne’e maka ita atu Aprejenta ba iha Turizta sira.” Haktuir Tekniku Turizmu Komunitario Agostiano de Araujo ba Jornalista Rdio Komunidade Maubisse Mauloko 29-05-2021.

Tekniku ne’e kuntinua dehan Liu hosi ida ne’e mo’os atu halo mo’os Konservasaun iha kustumi Tradisional ne’ebe maka Agrikultor kafe aira uja hodi halo Produsaun ba iha kafe sira liu hosi Produsaun Tradisional.

“Entaun Konseitu ida ne’e ita atu halo mo’os konservasaun ba kustume de Vida agrikultor sira ne’ebe maka utuliza makina no tekniku sira ne’ebe maka sira utilija hodi ku’u kaf, ne’ebe Survei ida horseik ami halo levantamentu de dadus inklui mo’os CPS record hodi Nune’e ita hahu transforma nia sai hanesan Pakote Viagen ida, Horseik ne’e ami lao ba iha Kintal tolu iha hahu kedan hosi Parcik Cocamau no kintal sira seluk.”

Entertanto aktividade Survei ida ne’e halao hosi ekipa Nasional Turizmu Komunitario Hamutuk Tekniku Turizmu Komunitario Municipio Ainaro halao iha Sesta Loron 28 fulan Maio 2021.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments