MTCI Lansa Sub-Programa Dezemvolvemento, Grupu Trabalho Turizmu Komunitario Iha Suku Maubisse Villa

0
1,335 views

Ministru Turizmu Komersiu No Industria José Lucas Do Carmo Da Silva Hamutuk Ho Vise Ministra Turizmu Komunitaria No Kultural Lansa Sub-Programa Dezemvolvemento No Estabelesementu Grupu Trabalho Turizmu Komunitario Ba Suku Maubisse Villa.

Seremonia lansa mentu ne’ebe  maka halao iha Salaun Paroquial Maubisse Tersa loron 25 Fulan Maio ne’e, hodi fo mo’os  Pose ba Estruktura Warda Dezemvolvementu Turizmu Maubisse Mauloko hosi Ministru Turizmu Komersiu no Industria, no Vise Ministra Turizmu Komunitaria no Kultural.

Relasiona ho ida ne’e iha Abertura ba lansamentu ida ne’e,  no tomada de pose ba estrutura Warda Dezemvolvementu Turizmu Maubisse Mauloko, Ministru Turizmu Komersiu no Industria José Lucas do Carmo da Silva hateten, Parabens ba Maubisse oan sira hotu liu-liu ba Autoridade lokal Postu Administrativo Maubisse, Tamba nomeia ona Sai hanesan Suku Pilotu ba Implementasaun Programa Turizmu Komunitario iha Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

 “Prevelesiu tebes ba Ministru Turizmu Komersiu no Industria bele hamutuk ho ita bot sira iha ne’e, tempu ida opurtunu tebes ba ita atu lansa ita nia Turizmu Komunitaria iha Postu Administrativo Maubisse. Laos fatin hotu-hotu hetan opurtuniadade atu sai pilotu ba Turizmu Komunitaria, Maubisse selesionado ba fatin Pilotu iha nivel Nasional no Setiu Sira Seluk ne’ebe maka halao ona, parabens ba Maubisse oan sira no ba komunidade tomak liu-liu ba Autoridade lokal sira Parabens tamba bele hetan Oportunidade ida ne’e.”          

Ministru kontinua dezafia Estrutura ne’ebe maka hetan Pose ona atu servisu hamutuk ho koordenador Tekniku Turizmu Komunitaria ne’ebe maka destakado ona iha Municipio Ainaro. Liu hosi ida ne’e mo’os hodi hamosu no dezemvolve diak liu tan no hamosu turizmu ofertas iha rai laran ne’ebe maka la hanesan hosi fatin idak-idak.

 “Ita bo’ot sira la mesak ita bo’ot sira ho ita nia Koordrnador tekniku iha ne’e para atu besik nafatin ita bo’ot sira ne’ebe maka iha koneksaun nafatin  ho Ministeriu liu-liu ho  Gabinete Vise Ministra Turizmu Komunitaria e Kultural ninian. Ho ida ne’e ita sei hanoin hodi hamosu Ofertas iha rai laran hosi fatin idak-idak sei la hanesan”.

iha fatin hanesan mo’os Xefe do suku Maubisse Villa Wilson Nivio Mendonca iha nia Diskursu hateten, hanesan Xefe do suku nia parte Senti Orgulho tamba suku Maubisse villa hetan Oportunidade sai hanesan Suku Pilotu ba Dezemvolvemento Turizmu Komunitario. Tamba ne’e Xefe do Suku Husu Governo MTCI liu hosi      Vise Ministra Turizmu Komunitaria atu fo Apoiu masimu nune’e  Programa Turizmu Komunitariu ida ne’e iha Maubisse bele lao ho diak liu tan, no Kria Kondisaun ba Struktura Warda Dezemvolvementu Turizmu Maubisse Mauloko hodi Fasilita Aktividades servisu sira no fasilta mos Formasaun ba Pesoal sira ne’ebe maka Servisu iha Warda Dezemvolvementu Turizmu Maubisse Mauloko.

 “Hanesan Xefe do Suku iha Suku Maubisse Villa ne’ebe hetan Opurtuniadade hodi sai hanesan Suku Pilotu Turzmu Komunitaria, hau Senti Kontenti no Orgulho, maibe Atu dezemvolve seitor Turizmu Komunitariu lao ho diak Presija Komunidade Sira nia Komprensaun diak hodi dezemvolve Turizmu Komunitaria ne’e lao diak liutan. Se ita la servisu hamutuk maka mehi ba Turizmu Komunitaria sei hela ho naran deit, Tamba ne’e husu ba VIII Governo hosi MTCI liu hosi Vise Ministra Turizmu Komunitaria atu apoia ami maximu hodi bele ralija Programa Turizmu Komunitaria ida ne’e sai diak liu tan, liu hosi Formasaun baa mi nia ema sira ne’ebe maka involve iha Struktura Warda Maubisse, no mo’os kria Kondisoens hanesan edefisiu simples ida transporte no mos ekipamentus Eskritoriu hodi bele apoia pesoal sira ne’ebe maka servisu iha Warda Dezemvolvementu Turizmu Maubisse Mauloko.

Wilson Kuntinua hateten ba oin Warda Dezemvolvemento Turizmu Maubisse Mauloko Sei lao diak Importante tebes presija kooperasaun no Servisu Hamutuk hosi Partes hotu. Tamba ne’e hanesan Lideransa Komunitaria husu nafatin ba Governo atu bele Apoia programa ida ne’e ho maximu nune’e bele dezemvolve diak liu tan industria Turizmu iha Maubisse hodi fo moris ba komunidade sira liu hosi sira nia kritividade rasik.

Entertanto Aktividade ida ne’e halao iha Salaun Paroquial Maubisse ne’ebe maka Partisipa direita hosi Ministru Turizmu  Komersiu no Industria, Vise Ministra Turizmu Komunitaria no Kultura, Repreaentante Administrador Municipio Ainaro Ekipa MTCI Autoridade lokal Postu Admistrativo Maubisse Inklui Komunidade sira.

Jornalisa Augusto Alves de Carvalho

Editor Moises Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments