Jestor Warda Turismu Maubisse, Husu MTCI Apoia Material Eskritoriu Hodi Fasilita Servisu

0
1,441 views

Jestor Warda Turizmu Maubisse Mauloko Husu Governo Liu Hosi Ministru Turizmu Komersiu No Industria No Mos Vise Ministra Turzmu Komunitariu No Kultura Atu Apoia Material Eskritoriu  Hodi Fasilita  Servisu Ekipa Warda Maubisse.

Joaquim de Fatima Coutinho hanesan Jestor Warda Dezemvolvementu Turizmu Maubisse Mauloko hafoin de Simu Pose hosi Ministru MTCI no Vise Ministra Turizmu Komunitaria no Kultura Tersa loron 25 fulan Maio Foin lalais ne’e iha Salaun Paroquial Maubisse hateten, Make Warda Maubisse Forma ona iha Tempu hirak liu ba no hetan tan pose  maibe to ohin loron  la dauk iha fatin edefisiu ruma atu halo servisu no mo’os tranportes hodi halo aktividade sira liga ba Turizmu Komunitaria ne’ebe maka asina hamutuk ona hodi implementa iha Suku Maubisse villa Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

“Suku Maubisse sai hanesan fatin Pilotu ba iha Turizmu Komunitaria tamba ne’e maske ami hatean ona Pose se ami mesak deit la bele halo buat ida,tamba ne’e iha biban ida ne’e husu ba Excia Ministro no Vise Ministra atu apoia ami maske Warda Maubisse forma ona iha tempu liu ba mai to ohin hetan pose mais ami  Zero Kortado hela. Entau oinsa bele Apoia ami hodi halo ami nia knar sira ho susesu savi importante maka ne’e ami tenki  Presija Material balun hanesan Eskritoriu hanesan ohin mensiona depois transaporte ho tan ekipamentus sira seluk hodi fasilita ami nia servisu sira iha Turizmu Komunitaria ne’ebe maka ohin ita Asina hamutuk ona.”

Prokupasaun hanesan hato mo’o hosi Presidente Konssellu Warda Dezemvolvemento Turizmu Maubisse Mauloko Paulo Doutel Sarmento. Tuir Presidente Konsellu ne’e hateten ho esperansa katak ba oin Warda Dezemvolvemento Turizmu Maubisse Mauloko sei dezemvolve diak liu tan hodi atrai vizitantes sira, maibe difikuldade ne’ebe Ekipa Warda Infrenta maka hanesan edefisiu ho nia ekipamentus sira no mo’os Transporte.

 “Ami Esperansa katak ba oin Warda Dezemvolvemento Turizmu Maubisse Mauloko sei dezemvolve diak liu tan hodi atrai vizitantes sira mai vizita Postu Maubisse. Tamba ne’e atu lori ita ba susesu ne’ebe ita hein no oras ne’e iha hela ita nia matan. iha fatin ida ne’e hakarak hato hela ba Ministru Turizmu no Vise Ministra Turizmu Komunitaria no Kultura katak maske ohin ami toma pose ona maibe difikuldades ne’ebe maka ami hasoru maka hanesan  edefisiu ka taka baluk oan ida no mo’os transporte ida hodi ajuda ami hodi halo servisu iha Warda Dezemvolvementu Turizmu Maubisse Mauloko nian, se la apoiu maka sei difikulta ami nia servisu ba oin.”

Maske nune’e Presidente Konsellu ne’e kuntinua hateten atu dezemvolve diak liu tan Seitor Turizmu Komunitaria iha Suku Maubisse Villa  Postu Administrativo Maubisse Lao ho diak presija tebes responsabilidade no kolaborasaun hosi Partes hotu.

Liga ho ida ne’e ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Ministru Turizmu Komersiu Industria   José Lucas do Carmo da Silva Konfirma, ida ne’e laos obstaklu atu atu teri netik Programa ida ne’e,  liu hosi ida ne’e Konsellu no Jestor Warda hamutuk ho Struktura ne’ebe maka Simu ona Pose e sira rasik maka sei diskute ba programa sira  no supmete ba Proposta ba Ministeriu oinsa atu fasilita Servisu Sira Liga ho Dezemvolvementu Turizmu Komunitaria iha Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

 “Ho ida ne’e sira sei Prepara sira nia Proposta ho akompanhamentu hosi Ministerio Turizmu no Komersiu no Industria e atu hatama Proposta ba Miniteriu para oinsa maka bele fasilita sira iha Parte balun ne’ebe sira nesasita fundus  maibe ida ne’e defende ba sira nia Programa ne’ebe maka nain hira diskuti.”

Tamba ne’e Ministru husu nafatin ba Estruktura Warda Dezemvolvemento Turizmu Maubisse Mauloko ne’ebe maka simu dadaun Pose atu atu servisu ho Responsabilidade hodi hamosu pakote Turizmu ne’ebe maka reprejenta kultura rai Maubisse nian.

lende ida ne’e mo’os Tuir Intervensaun Vise Ministra Turzmu Komunitaria no Kultura Inacia da Conçeicão  Rekuinese Maubisse sempre forti enkuanto Kolia kona dezemvolvemento ninian, tamba ne’e atu dezemvolve daik liu tan Seitor Turizmu Komunitaria ne’e lao ba oin Vise Ministra dezafia nafatin Autoridade lokal Postu Administrativo Maubisse, hamutuk ho Warda Dezemvolvemento Turizmu Maubisse Mauloko atu fo partisipasaun Maximu hodi dezemvolve Turizmu Komunitaria ne’e rasik ne’ebe sei  Implementa iha Suku Maubisse Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

 “Ami Presija Ita bo’’ot sira Partisipasaun Maximu hodi dezemvolve Turizmu Komunitaria ne’ebe hau fiar katak Maubisse ne’e sempre forti  bainhira kolia kona ba dezemvolvemento ninian. Hau Fiar katak Nai Liurai iha ne’e Xefe do Postu iha ne’e hamutuk iha Grupu ne’ebe maka sei forma. Hau fiar ita bo’ot sira iha Grupu ne’ebe maka Forti tebes  bele halo Turizmu Komunitaria ne’e lao ba oin.”

Entertanto seremonia ida ne’e halao iha salaun Paroquial Maubisse lao ho Susesu to remata Alende ida ne’e mos aktividade hanesan halao mo’os iha Suku Nunumoge Postu Administrativo Hatobuilco Municipio Ainaro Loron 24 fulan Maio 2021, Kuntinuasaun halao hikas iha Municipio Aileu.

Jornalista Teresa Mendonca

Editor Moises Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments