Posku Solidaridade Haburas Oferese Aihan Nesacidade Baciku No Matrial Dapur Nian Ba Familia Kbi’it Laek Uma Kain Atus Ida Resin Iha Maubisse.

0
887 views

Posku Solidaridade Haburas Oferese Aihan Nesacidade Baciku No Matrial Dapur Nian Ba Familia Kbi’it Laek Uma Kain Atus Ida Resin Iha Maubisse.

Familia uma kain ne’ebe maka simu sasan hirak ne’e kompostu hosi Aldeia Tilituku, Liquitei, Hato-Luli no Aldeia Railiku Suku Maubisse Villa.Ho Apoi hirak ne’e hodi tulun Komunidade sira iha Situasaun Estado Emerjenjia liu-liu iha Ambitu Serka Sanitaria liga mos kalamidade Nasional ne’ebe akontese iha fulan Abril Tinan ida ne’e.

Iha Abertura ba distribuisaun ida ne’e Koordenador Posku Solidaridade Haburas Pedrito Viera ba komunidade sira hateten, Agradese ba Maromak maske hasoru hela Situasaun Aktula ne’ebe impede Atitividade  Movimentasaun Komunidade sira. Maibe ho esforsu bele hakat to Maubisse hodi Fo Apoiu ba Komunidade kbi’it laek sira iha Maubisse. E liu  hosi Apoiu ida ne’e mo’os maske barak ka uitoan hodi bele Augenta netik Moris. Tenik Pedrido Vieira

Iha biban ida ne’e mo’os Xefe Aldeia Hato-Luli Antonio Xavier do Rego iha Abertura ba distribuisaun ida ne’e hateten, Enome Komunidade hato agradese ba Apoiu hirak ne’e hosi Posku Solidaridade Haburas. Maske hasoru hela Situasaun ne’ebe maka Rigorosu hanesan dalan taka, laiha movimentasaun maibe ho esforsu Apoiu hirak ne’e to’o duni mai Komunidade sira iha Maubisse.

Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Koordenador Posku Solidaridade Haburas Pedrito Veira hateten,  Posku Solidaridade Haburas halao Asaun Humanitario ne’e ba komunidade kbi’it laek sira iha Maubisse. Tamba durante ne’e Komunidade sira infrenta dezastre Naturais Inudasaun susar tebes atu hetan Aihan Ruma. Tamba ho konfinamentu obrigatoriu no Serka Sanitaria Komunidade sira la bele asesu ba Merkadu hodi hetan aihan ruma hodi sustenta moris iha uma laran.

“Ohin loron Posku Haburas halo fali Ajudus Umunitaria ba Maluk sira iha Maubisse tamba iha Maubisse mo’os ita hetene katak kuaje tinan ida nia laran no mos aumenta tan ho dezastre Naturais entaun komunidade sira hetan impaktu ne’ebe maka moris susar itoan tamba sira la dun aksesu ba merkadoria liga ho Serka Sanitaria, no mo’os Anin Bo’ot udan bo’ot halo sira nia moris susar todan itoan.Tamba ne’e Posku Solidaridade Haburas hakarak hakbesik an mai iha ne’e atu fo ajudus ruma hanesan Masin, Masi midar, fos, biti, sanan, Tasu,sabaun atu sira bele  augenta  itoan iha tempu badak nia laran Molok Estado ka Governo Ajuda tan Sira”.

Entertanto Apoiu ida ne’e oferese ba komunidade sira maka hanesan Fos Kilograma 20, mina litru rua, no sasan dapur nian hanesan sanan, tasu inklui mo’os sasan Sira Seluk hanesan Sabaun no Rinso.

Jornalista Augusto Alves

Editor Moise Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments