Komunidade Aldeia Rita Maubisse Husu Governo Tau Matan Ba Estrada Sira Iha Area Rural

0
813 views

Komunidade Aldeia Rita Husu Governo Atu Tau Matan Ba Estrada Sira Iha Area Rural Nune Labele Difikulta Komunidade Sira Lori Produto Asesu Ba Iha Merkado.

Tuir Komunidade Sira Iha Aldeia Rita Americo Soares Relata Estrada Ba Suku Maulau Liga Ba Aldeia Rita  Nafatin At Hodi Difikulta Kareta Ho Motor Atu To Ba Sira Nia Hela Fatin, alende ne’e  Difikulta Tebes Wainhira Komunidade Sira Karik  Hetan Moras Susar Tebes Atu Ba Halo Tratamentu Iha Hospital, Agradese Tenki Hulan Deit To Ba Iha Estrada Bot Hafoin Tula Hodi Lori Ba Hospital.

Nia parte mos husu ba governo, se wainhira covid19 ne remata bele tau matan lalais mos.  ba be’e  mo’os  nebe mak durante ne komunidade sira preokupa. Be’e ne’ebe  maka oras ne’e uja ba moris Lor-loron kanalija deit ho sistema Tradisional hanesan uja deit au betu hodi dada be’e mos ba to’o  iha komunidade sira hela fatin.

Hatan ba iha Prokupasaun Komunidade nian ne’e Administrador Municipio Ainaro Leovigildo Amaral Pereira, Wainhira Vizita hodi  hare direita Komunidade Kbi’it laek iha Sarabere Aldeia Rita Suku Maulau hateten , nia Parte rekionese Prokupasaun hirak ne’e. Tinan oin se iha Plano ruma sei tau mos iha Proposta hodi hadia.

“Se karik iha plano ruma iha tinan oin  hau bele tau proposta iha proposta nu’une’e bele hadia”

Entretanto Maske ho kondisaun Estrada ne’ebe maka susar atu Asesu Maibe Autoridade Masimu Municipio Ainaro ne’e Konsege vizita Komunidade Kbi’it Laek  sira iha Sarabere Aldeia Rita Suku Maulau.

Jornalista Junior Villa

Editor Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments